Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

Řešení životních situací

Vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

 • Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
 • Mezinárodní řidičský průkaz České republiky je doklad, který se vydává k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních řidičských průkazů podle Úmluv o silničním provozu. (Vídeň 1968 a Ženeva 1949). Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky.

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o vydání řidičského průkazu podává:

 • osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění
 • držitel řidičského oprávnění (držitel řidičského průkazu)

Žádost může být podána u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ČR.

Držitel řidičského oprávnění je povinen převzít řidičský průkaz osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností.

Žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu je povinen převzít mezinárodní řidičský průkaz osobně, žádost může být podána, u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ČR.

 

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou k vydání požadovaných průkazů je trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

 1. Řidičský průkaz se může vydat pouze osobě:

  • které bylo uděleno řidičské oprávnění nebo je držitelem řidičského oprávněnícizinci nebo osobě, která je držitelem řidičského průkazu vydaného cizím státem a má na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum delší než 1 rok
  • příslušníku státu Evropské unie, kterému byl vydán řidičský průkaz Evropských společenství a který má na území ČR bydliště
  • Mezinárodní řidičský průkaz se může vydat pouze osobě, která je držitelem řidičského oprávnění, resp. řidičského průkazu.
 2. K vydání řidičského průkazu se musí žadatel dostavit osobně, na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností v ČR.

 

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Jindřiška Krézková
 • +420 519 444 541
 • dveře č. 118

Žadatel může využít pro podání žádosti jakoukoliv obec s rozšířenou působností v ČR.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • Pro vydání Mezinárodního řidičského průkazu je nutné přinést jednu fotografii.

Další požadované doklady, pokud osoba žádá o:

 • řidičský průkaz nebo rozšíření o další řidičské oprávnění – žádost o řidičské oprávnění, posudek o zdravotní způsobilosti, řidičský průkaz (při rozšíření)
 • změnu údajů, výměnu za vzor Evropských společenství, poškození – řidičský průkaz
 • vydání mezinárodního řidičského průkazu – řidičský průkaz
 • výměnu cizího řidičského průkazu za český – řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství, povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu

Formuláře:

Žádost o vydání řidičského průkazu – žádost je vyhotovena elektronicky, po předložení příslušných dokladů.

Formulář ke stažení:

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Správní a jiné poplatky:

Za vydání řidičského průkazu se vybírá poplatek 200 Kč.

 • vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě 700 Kč
 • vydání mezinárodního řidičského průkazu 50 Kč
 • správní poplatek se platí v hotovosti na přepážce řidičských průkazů

Výměna řidičského průkazu za nový typ (model Evropských společenství) je bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

 1. Řidičský průkaz z důvodu získání prvního řidičského oprávnění se vydá ve lhůtě 20 dnů od podání žádosti,držitelům řidičského oprávnění lze za poplatek vydat řidičský průkaz i ve zkrácené lhůtě pěti pracovních dnů.
 2. Mezinárodní řidičský průkaz se vydá bezodkladně po podání žádosti (pouze však v případě, že nedošlo současně ke ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu).

Držitel řidičského průkazu je povinen:

a) neprodleně nahlásit ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení

b) nahlásit změnu údajů, uváděných v řidičském průkazu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo

c) odevzdat řidičský průkaz, pokud je neplatný z důvodu, že uplynula doba jeho platnosti, údaje o řidičském oprávnění neodpovídají skutečnosti, jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, opravy nebo úpravy, je poškozený tak, že záznamy v něm uvedené jsou nečitelné

d) odevzdat řidičský průkaz do pěti pracovních dnů ode dne

 • kdy nabylo právní moci rozhodnutí o omezení, odnětí, pozastavení řidičského oprávnění
 • kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým byl soudem uložen trest nebo příslušným správním úřadem sankce zákazu řízení motorových vozidel
 • kdy mu bylo doručeno oznámení o dosažení 12 bodů v bodovém hodnocení


e) zemřel-li držitel řidičského oprávnění, jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat bez zbytečného odkladu řidičský průkaz zemřelého obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa posledního trvalého pobytu zemřelého