Mikulov

Řešení životních situací

Sociálně-právní ochrana dětí

Osvojení, pěstounská péče:

Osvojení a pěstounská péče jsou formy náhradní rodinné péče. Účelem je vytvoření příznivého rodinného prostředí dětem, kterým se nedostává řádné výchovy ze strany rodičů. Osvojení dítěte i svěření dítěte do pěstounské péče musí splňovat všechny zákonné podmínky. O osvojení i pěstounské péči rozhoduje soud.
Při osvojení přijímají manželé za vlastní opuštěné dítě a mají k němu stejná práva a povinnosti jako rodiče. Při pěstounské péči manželé či jednotlivci dítě vychovávají, vykonávají přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Nemají vyživovací povinnost k dítěti a mají právo zastupovat a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech. Podstatné záležitosti a zásadní otázky zůstávají vyhrazeny rodičům. V pěstounské péči má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb. Kromě příspěvku dostává pěstoun odměnu za to, že vykonává pěstounskou péči

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Kontaktem se sociální pracovnicí orgánu sociálně-právní ochrany dětí, návštěvou MěÚ Mikulov na odboru sociálních věcí.
 • K získání prvních informací o osvojení a pěstounské péči není zapotřebí žádný doklad. Sociální pracovnice seznámí žadatele s tím, jaké doklady a potvrzení jsou potřeba. Formuláře žádosti o zprostředkování osvojení a pěstounské péče budou zájemci předány po osobní konzultaci na sociálně-právní ochraně dětí MěÚ Mikulov, bez poplatků.

Rozvod manželství:

 • Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže nelze očekávat obnovení manželského soužití.
 • Manželství, kde jsou nezletilé děti, nelze rozvést, pokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí po dobu po rozvodu, které vydá soud. Zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má druhý rodič přispívat na jeho výživu.
 • Poměry k nezletilému dítěti soud může upravit i před rozvodem manželství.
 • Rozhodnutí o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodou rodičů, která ke své platnosti potřebuje schválení soudu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Před podáním návrhu k soudu je možné rodinnou a manželskou krizi bezplatně řešit u PhDr. Trávníčka v Poradně pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy každý čtvrtek v Mikulově, Náměstí 1 budova MěÚ Mikulov v době od 8:00 do 16:00 hodin.
Vzniklou rozvodovou situaci v rodinách s nezletilými dětmi je možné konzultovat na odboru sociálních věcí, sociálně právní ochrany dětí našeho úřadu, kde je poskytováno bezplatné poradenství v uvedené problematice.
Rodiče podají návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem k okresnímu soudu, v jehož působnosti dítě pobývá. Návrh sociální pracovnice s rodičem bezplatně sepíší.
Osnova návrhu k podání žádosti o rozvod manželství bude rozvádějícím se rodičům poskytnuta na odboru sociálních věcí, sociálně právní ochrany dětí.

Týrané a zneužívané děti:

Tato problematika zahrnuje:

 • fyzické týrání
 • psychické týrání
 • sexuální týrání
 • zanedbávání péče /neuspokojování tělesných, citových, výchovných potřeb dítěte/

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podnět na podezření ze zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte může podat každý občan /při podezření na týrání dítěte platí ohlašovací povinnost/ na odboru sociálních věcí, sociálně právní ochrany dětí, popř. Obvodní oddělení Policie ČR. Po oznámení /písemném, telefonickém, osobním i anonymním/ je vždy situace dítěte prošetřena pracovnicí odboru sociálních věcí, sociálně právní ochrany dětí. Pokud se jedná o závažný případ, je dále jednáno ve spolupráci s Policií ČR.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Eliška Slámová, Dis.
 • +420 519 444 533
 • dveře č. 129
 • Bc. Jolana Zitová
 • +420 519 444 534
 • dveře č. 129

Výchovné problémy dětí do 18 let:

Mezi výchovné problémy lze zařadit: lhaní, záškoláctví, útěky z domova, drobné krádeže, zneužívání návykových látek, šikanu a vandalismus.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou zákonného zástupce u kurátorek pro mládež, popř. oznámením na Obvodní oddělení Policie ČR. Při útěku dítěte z domova je zapotřebí nahlásit vždy pohřešování dítěte na Obvodní oddělení Policie ČR.
Oznámit výchovné problémy a nevhodné chování dítěte může k sociálním kurátorkám každý občan. Kurátorky provedou šetření v rodině, v případě závažného zjištění oznámí skutečnost na Policii ČR. S rodinou i dítětem kurátorky pro mládež pracují, sledují poměry v rodině.

Trestná činnost nezletilých /tj. do 15 let věku/:

 • Dítě se dopouští delikventního jednání – krádeže, poškozování cizí věci, fyzického násilí.
 • Nezletilí do 15 let nejsou trestně odpovědní, ale za své jednání mohou být projednáváni soudem pro mládež.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou u kurátorek pro mládež nebo oznámením na Policii ČR. Kurátorky provedou šetření v rodině a s rodinou i nadále pracují.
Trestná činnost mladistvých /tj. 15 – 18 let věku/:

 • Mladiství 15–18 let jsou již trestně odpovědní.
 • Zodpovídají za spáchané trestné činy.
 • Následně mohou být i odsouzeni.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámením na Policii ČR, případně kurátorkám pro mládež, které pak spolupracují s policií, soudy, státním zastupitelstvím. Kurátorky pak jsou s rodinou i mladistvým v kontaktu, provádějí návštěvy v rodině.

Kde a s kým můžete shora uvedené životní situace řešit:

 • kurátorky pro mládež Bc. Romana Michlovská, Bc. Dana Tručová, tel. číslo 519 444 537
 • e-mail: michlovska@mikulov.cz, truckova@mikulov.cz
 • odbor sociálních věcí, sociálně právní ochrana dětí – dveře číslo 130 /vchod z Kostelního náměstí/