Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Zápis úmrtí nastalého v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Řešení životních situací

Zápis úmrtí nastalého v cizině do Zvláštní matriky v Brně

Informace k zápisu úmrtí do Zvláštní matriky v Brně a vydání úmrtního listu pro použití v ČR – úmrtí v cizině.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Pozůstalý manžel/ka nebo příbuzný zemřelého.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro zápis do Zvláštní matriky v Brně je, aby osoba, jíž se zápis týká, byla státním občanem České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dostavit se osobně na kterýkoliv matriční úřad v České republice, nebo u krajského úřadu před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR nebo na zastupitelský úřad České republiky v cizině, předložit předepsané doklady a sepsat zápis o úmrtí.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • cizozemský úmrtní list s úředním překladem do českého jazyka
  • jestliže k úmrtí došlo ve státě, s nímž není uzavřena dvoustranná mezinárodní smlouva nebo dohoda o právní pomoci, musí být cizozemský úmrtní list doplněn o vyšší ověření – tzn. superlegalizaci na zastupitelském úřadě ČR v cizině nebo Apostillou (informaci, který úřad v cizině vystaví Apostillu, podá matrika, kde byl vydán cizozemský úmrtní list).Vyšší ověření tzn. Apostillu musí mít cizozemský úmrtní list vydaný např. v Německu,v Itálii, v USA, ve Velké Británii, ve Švýcarsku (tam musí být ověření buď příslušným kantonem nebo Apostillou) atd.
  • doklad o státním občanství České republiky zemřelého (např. platný občanský průkaz,.platný cestovní pas ČR, popř. osvědčení o státním občanství ČR)
  • oddací list, popř. rodný list zemřelého