Mikulov

Řešení životních situací

Změna jména a příjmení

Jméno nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti a v souladu s právními předpisy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan České republiky, popřípadě zákonný zástupce nezletilého občana ČR.

Cizinec, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR.

Podmínky a postup řešení:

 • Na změnu jména a příjmení není právní nárok, žádost je nutné řádně odůvodnit.
 • Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to vážný důvod.
 • Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno které má žijící sourozenec. Dále jestliže by změna jména nebo příjmení byla v rozporu se zájmy nezletilého.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti a potřebných dokladů u matričního úřadu.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Ing. Andrea Urbanová
 • +420 519 444 504
 • dveře č. 248

Správní a jiné poplatky:

 • Správní poplatek 100,- Kč – při povolení změny příjmení hanlivého, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení /dřívějším příjmením se rozumí nejblíže předcházející nebo rodné/.
 • Správní poplatek 1000,- Kč – povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech.

Lhůty pro vyřízení:

Správní orgán rozhodne zpravidla do 30 dnů od zahájení řízení. Ve zvlášť složitých případech až 60 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

V řízení o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte jsou účastníky řízení oba rodiče bez ohledu na to, který z rodičů podal žádost.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, popř. průkazu o povolení k pobytu.