Mikulov

Řešení životních situací

Ženská příjmení v mužském tvaru

Příjmení se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. Na základě žádosti ženy nebo žádosti rodičů dítěte ženského pohlaví lze za splnění určitých podmínek stanovených zákonem užívat příjmení v mužském tvaru.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žena, o jejíž příjmení se jedná.

Rodiče (zákonní zástupci) za dítě ženského pohlaví.

Podmínky a postup řešení:

Při zápisu uzavření manželství:

Na základě žádosti ženy o užívání příjmení v mužském tvaru jde-li o:

 • cizinku
 • občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině
 • občanku, jejíž manžel je cizinec
 • občanku, která je jiné než české národnosti

Při zápisu narození dítěte ženského pohlaví, je-li dítě:

 • cizinec
 • občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině
 • občanem, jehož jeden z rodičů je cizinec
 • občanem, který je jiné než české národnosti


Při zápisu úmrtí cizinky se uvede příjmení ženy v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem nebo jinou veřejnou listinou.

Podat žádost o užívání příjmení v mužském tvaru lze i tehdy, je-li již matriční událost v matriční knize zapsána.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o užívání příjmení v mužském tvaru a předložením příslušných dokladů.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit: 

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Ing. Andrea Urbanová
 • +420 519 444 504
 • dveře č. 248

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • žádost o uvedení příjmení v mužském tvaru
 • doklad o trvalém pobytu v cizině, případně prohlášení o tomto pobytu
 • doklad o státním občanství manžela, který je cizinec (např. cestovní pas nebo jiný doklad)
 • průkaz totožnosti žadatele
 • matriční doklad, byl-li již zápis proveden
 • jde-li o nezletilou – písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem
 • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let