Mikulov

Řešení životních situací

Vydání cestovního pasu

Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech států světa. Cestovní doklad s biometrickými prvky se vydává ve lhůtě 30 dnů nebo ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů, platnost je deset let, u dětí  do 15 let je platnost  pět let. 

Po státech EU lze jako cestovní doklad využít i občanský průkaz

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o cestovní pas podává:
•    Občan starší 15 let (do 18 let musí připojit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem).
•    Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce, místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let (tyto osoby připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem).
•    Za občana jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník, za občana staršího 15 let může žádost podat podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
•    Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny.
•    Převzít cestovní pas musí osobně občan, kterému se doklad vydává, u dětí do 15 let zákonný zástupce (pěstoun), u osob jejichž svéprávnost je soudem omezena zákonný zástupce.
•    Z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (občan v zahraničí, nemoc)

Podmínky a postup řešení:

Cestovní pas může být vydán pouze občanovi ČR 

Zažádat o vydání cestovního pasu je možné na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo na kterémkoliv zastupitelském úřadu, kromě konzulárního.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

•    Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
•    pondělí 8:00-17:00
•    úterý 8:00-14:00
•    středa 8:00-18:00
•    Martina Klepáčková
•    klepackova@mikulov.cz
•    +420 519 444 668
•    dveře č. 107
•    Hana Krejcova
•    krejcova@mikulov.cz
•    +420 519 444 506
•    dveře č. 107

Dále je možno si doklady vyřídit i na Ministerstvu vnitra - Na Pankráci 72, Praha 4.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

•    občanský průkaz (u osob, kterým se občanský průkaz nevydává, jejich rodný list  příp. další doklady k ověření totožnosti)
•    doklady prokazující oprávněnost podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy
•    předchozí cestovní pas, pokud byl vydán (v případě, že je žádáno o další cestovní pas, je třeba odůvodnění žádosti)

Formuláře:

Žádosti o cestovní doklady s biometrickými prvky se tisknou z informačního systému (občan žádný tiskopis nevyplňuje).

Správní poplatky:

Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými prvky vydaného ve lhůtě do 30 dní:

občanům starším 15 let         600,- Kč na 10 let

občanům mladším 15 let       100,- Kč na 5 let

Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými prvky vydaného ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů:

občanům starším 15 let        3000,- Kč  na 10 let
občanům mladším 15 let      1000,- Kč  na 5 let

Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými prvky vydaného ve zkrácené lhůtě 24 hodin:

občanům starším 15 let 6000,- Kč na 10 let
občanům mladším 15 let 2000,- Kč na 5 let

cestovní pas vydaný ve lhůtě 24 hodin může občan převzít pouze u Ministerstva vnitra- Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C-stanice „Pražského povstání“)

Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl                                v žádosti                               100,- Kč

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Držitel cestovního pasu je povinen jej neprodleně vrátit, pokud se stal cestovní pas neplatným.

Kdy je cestovní pas neplatný:
•    po uplynutí doby platnosti v něm uvedené, pokud držitel pozbyl státní občanství ČR, ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
•    pokud orgán příslušný k jeho vydání rozhodl o jeho neplatnosti z důvodu, že držitel změnil podstatně svou podobu
•    pokud obsahuje nesprávné údaje (např. změna příjmení po sňatku) nebo neoprávněně provedené změny
•    je poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné, nebo byla porušena jeho celistvost

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

•    Zákon 329/1999 Sb., o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů
•    Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky:

Cestovní pasy se vydávají a změny údajů v cest. dokladech se provádějí ve správním řízení. Proti rozhodnutí ve věcech cest. dokladů (např. proti rozhodnutí o odepření vydání cestovního pasu atd.) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Dle § 34 a) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, lze uložit pokutu do 10.000,- Kč, pokud občan:
•    poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
•    neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu
•    úmyslně se vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky
•    neoprávněně překročí státní hranice České republiky bez platného cestovního dokladu
•    neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu
•    neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy
•    neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem
•    úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad
•    poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere při vstupu do objektu
•    pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana

Nejčastější dotazy:

Proč nelze ponechat neplatný pas, ve kterém je platné vízum?
Protože podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je občan povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní pas, jinak se dopouští přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 10.000,- Kč.

Další informace:

Před cestou do zahraničí by si měl každý občan zjistit, zda má ČR s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu, či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu se lze v daném státě zdržovat bez víza. Časové rozmezí se v jednotlivých státech pohybuje od jednoho do šesti měsíců. Také je třeba zjistit, jaká je minimální platnost cestovního pasu, kterou daný stát požaduje v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.