Mikulov

Řešení životních situací

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je doklad, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a dovršil věku 15 let. Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání prvního občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku, nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku, aby se občan nedopustil přestupku.

Tuto povinnost má i občan, jehož svéprávnost k právním úkonům byla soudem omezena.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vydání občanského průkazu žádá sám občan, pokud je starší 15 let, případně jím pověřený zástupce.
Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce.
Za občana jehož svéprávnost je omezena, žádá, předkládá doklady a občanský průkaz přebírá opatrovník.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou vydání občanského průkazu je státní občanství České republiky. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o vydání občanského průkazu a doložením všech potřebných dokladů.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Mikulov, Náměstí č. 158/1

pondělí 8:00 - 17:00
úterý 8:00 - 14:00
středa 8:00 - 18:00


Oddělení občanských průkazů a CP – přízemí, dveře č. 107

Klepáčková Martina klepackova@mikulov.cz 519 444 668
Krejčová Hana krejcova@mikulov.cz 519 444 506

 
Dále je možno si doklady vyřídit i na Ministerstvu vnitra - Na Pankráci 72, Praha 4

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- první občanský průkaz - rodný list,
- před ukončení platnosti - dosavadní občanský průkaz, pokud již skončila platnost je nutný i rodný list
- změna údaje - dosavadní občanský průkaz a doklad o změně např. oddací list, rozhodnutí soudu (razítko nabytí právní moci) 
- ztráta, odcizení, poškození, zničení - rodný list (popř. řidičský průkaz, cestovní pas) a potvrzení o občanském průkazu (je vydáno při nahlášení ztráty, odcizení)
- ukončení trvalého pobytu v cizině nebo nabytí státního občanství ČR - rodný list, doklad o státním občanství ČR, doklad o rodinném stavu

Formuláře:

Žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se tisknou z informačního systému (občan žádný tiskopis nevyplňuje)

Správní a jiné poplatky:

Výměna z důvodu konce platnosti správní poplatek se nevybírá
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem náhradou za ztracený, odcizený, zničený či poškozený 100,- Kč
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 50,- Kč
Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR 100,- Kč
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkaz 200,- Kč
Předání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100,- Kč
Odblokování elektronické autentizace (BOK) občanského průkazu 100,- Kč


Správní poplatek za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů:

občanům starším 15 let 500,- Kč na 10 let
občanům mladším 15 let 300,- Kč na 5 let

Správní poplatek za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného ve zkrácené lhůtě 24 hodin:

občanům starším 15 let 1000,- Kč na 10 let
občanům mladším 15 let 500,- Kč na 5 let

občanský průkaz vydaný ve lhůtě 24 hodin může občan převzít pouze u Ministerstva vnitra- Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C-stanice „Pražského povstání“)

 

Lhůty pro vyřízení:

Občanský průkaz  se strojově čitelnými údaji je vydáván ve lhůtě do 30 dnů od předložení všech potřebných dokladů obecnímu úřadu příslušnému k jeho vydání.

Občan je povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 dnů ode dne:
- kdy uplynula doba platnosti v něm vyznačená
- kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu
- kdy došlo k nahlášení ztráty, odcizení, zničení, poškození
- obdržení oddacího listu
- nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství
- obdržení úmrtního listu manžela/manželky
- nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
- nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
- kdy bylo rozhodnuto o jeho neplatnosti z důvodu, že obsahuje nesprávné údaje, případně došlo k podstatné změně podoby

 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky:

Jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Dle zákona číslo 328/1999 Sb., o občanských průkazech § 16 a) lze uložit pokutu až do výše 10000,- Kč za přestupek, kterého se dopustila fyzická osoba, která:
- poruší povinnost mít občanský průkaz
- poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
- nepožádá ve lhůtě 15 dní o vystavení nového občanského průkazu, viz výše
- ani po opakované výzvě osobně nepřevezme občanský průkaz
- neprodleně neohlásí ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu
- poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, nebo v potvrzení o změně trvalého pobytu
- ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti
- úmyslně zničí, poškodí odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu
- požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu
- pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas držitele
- nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let