Mikulov

Řešení životních situací

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu

Občanský průkaz je doklad, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a dovršil věku 15 let. Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání prvního občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku, nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku, aby se občan nedopustil přestupku.

Tuto povinnost má i občan, jehož svéprávnost k právním úkonům byla soudem omezena.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou vydání občanského průkazu je státní občanství České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o vydání občanského průkazu a doložením všech potřebných dokladů.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Mikulov, Náměstí č. 158/1

pondělí 8:00 - 17:00
úterý 8:00 - 14:00
středa 8:00 - 18:00

 

Oddělení občanských průkazů a CP – přízemí, dveře č. 107

Klepáčková Martina klepackova@mikulov.cz 519 444 668
Krejčová Hana krejcova@mikulov.cz 519 444 506

Dále je možno si doklady vyřídit i na Ministerstvu vnitra - Na Pankráci 72, Praha 4

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • první občanský průkaz - rodný list,
 • před ukončení platnosti - dosavadní občanský průkaz, pokud již skončila platnost je nutný i rodný list
 • změna údaje - dosavadní občanský průkaz a doklad o změně např. oddací list, rozhodnutí soudu (razítko nabytí právní moci)
 • ztráta, odcizení, poškození, zničení - rodný list (popř. řidičský průkaz, cestovní pas)
 • ukončení trvalého pobytu v cizině nebo nabytí státního občanství ČR - rodný list, doklad o státním občanství ČR, doklad o rodinném stavu

Formuláře:

Žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji se tisknou z informačního systému (občan žádný tiskopis nevyplňuje)

Správní a jiné poplatky:

Výměna z důvodu konce platnosti správní poplatek se nevybírá
Přijetí žádosti o vydání strojově čitelného občanského průkazu s biometrickými údaji za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy 200,- Kč
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 100,- Kč
Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR 200,- Kč
Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu strojově čitelného s biometrickými údaji z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy 200,- Kč
Převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti 100,- Kč
Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu 100,- Kč

 

Správní poplatek za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů:

občanům starším 15 let 500,- Kč na 10 let
občanům mladším 15 let 300,- Kč na 5 let

Správní poplatek za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného ve zkrácené lhůtě 24 hodin:

občanům starším 15 let 1000,- Kč na 10 let
občanům mladším 15 let 500,- Kč na 5 let

Občanský průkaz vydaný ve lhůtě 24 hodin může občan převzít pouze u Ministerstva vnitra- Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C-stanice „Pražského povstání“) 

Lhůty pro vyřízení:

Doporučujeme požádat o vydání nového občanského průkazu alespoň 30 dnů před uplynutím platnosti, abyste neměli problémy s prokazováním totožnosti. Bezplatně lze požádat až půl roku před uplynutím platnosti občanského průkazu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
 • vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

Doplňující zákony a předpisy

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují, a to proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu nebo proti rozhodnutí o přestupku na úseku občanských průkazů.

Sankce:

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 65 zákona o občanských průkazech.

Přestupku se dopustí ten, kdo:

 1. úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,
 2. poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky,
 3. poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu,
 4. poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu,
 5. poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy,
 6. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů ode dne,
  • ve kterém dosáhl věku 15 let,
  • nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo
  • ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,
 7. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu
  • uplynutí doby v něm uvedené,
  • ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu,
 8. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 60 dnů (15+45) ode dne,
  • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
  • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
  • změny pohlaví,
  • změny rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li tento údaj zapsán v občanském průkazu
  • ve kterém nabyl státní občanství České republiky,
 9. poruší povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,
 10. nepřevezme občanský průkaz,
 11. neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení.

Za přestupek uvedený v bodech 1., 2., 3., 4., 5., 9. a 11. lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek v bodech 6., 7., 8. a 10. lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku.

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny.

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

Další informace:

Skončení platnosti občanského průkazu

Platnost občanského průkazu skončí:

 • • uplynutím doby v něm uvedené,
 • ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
 • pozbytím státního občanství České republiky,
 • úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,
 • převzetím nového občanského průkazu,
 • odevzdáním nalezeného občanského průkazu,
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu (např. z důvodu poškození občanského průkazu, podstatné změny podoby).

Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne:

 • ohlášení změny místa trvalého pobytu,
 • nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
 • nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
 • změny pohlaví,
 • změny rodinného stavu, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu.