Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Městský úřad > Řešení životních situací > Odpovědnost za škody způsobené činností města Mikulova

Řešení životních situací

Odpovědnost za škody způsobené činností města Mikulov

Obecně závazné právní předpisy stanovují odpovědnost právních subjektů, tj. i města Mikulova, za škodu, kterou způsobilo v důsledku svého jednání jinému na životě, zdraví nebo věci.

Pro takové případy škody je město řádně pojištěno.

Pojištění se vztahuje na veškeré škody, které město způsobí s výjimkou přesně specifikovaných výluk.

Z tohoto důvodu je nutné posuzovat každou škodní událost individuálně. Teprve na základě zhodnocení všech skutečností je možné definitivně určit, zda město Mikulov odpovídá za škody a zda pojišťovna poskytne pojistné plnění.


Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan, jemuž činností nebo naopak nečinností města Mikulova vznikla nějaká újma.

Modelové příklady:

 • občan žijící v obecním bytě, ve kterém dojde v důsledku nedostatečně udržovaných stavebních konstrukcí a rozvodů k poškození bytu a jeho zařízení
 • občan, který utrpěl úraz například pádem ledu nebo části omítky z budovy v majetku města Mikulova
 • občan, který upadl do nezakryté části chodníku, který je opravován
 • občan parkující na určeném parkovišti, jehož vozidlo bylo poškozeno pádem ledu, sněhu, části budovy či dopravní značkou v majetku města Mikulova
 • občan, jemuž se vlivem stáří spadlý strom zřítil na jeho pozemek a poškodil jeho majetek
 • atd.

 

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro pojistné plnění je skutečnost, že město Mikulov jako pojištěný subjekt skutečně za pojistnou událost odpovídá.

O pojistném plnění rozhoduje pojišťovna na základě komplexní dokumentace k pojistné události.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Nejprve je třeba zajistit, aby nedošlo k dalším škodám na zdraví či majetku.
 • Pokud je to možné, celou situaci zdokumentujte [kamerou, fotoaparátem, mobilem,…] a zajistěte případné svědky.
 • V případě škod na obecních domech a bytech se obraťte nejprve na příslušného správce objektu, tzn. TEDOS Mikulov, s.r.o. , poté na město Mikulov.
 • V ostatních případech se obraťte přímo na město Mikulov.

Kontakt na TEDOS Mikulov, s.r.o.

SÍDLO:
Pavlovská 12, 692 01 Mikulov
tel./fax: 519 510 744
tel.: 519 513 804 , 519 512 728

HAVARIJNÍ SLUŽBA
tel.: +420 606 738 122

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • JUDr. Irena Hřebřinová
 • +420 519 444 522
 • dveře č. 325 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Městský úřad v Mikulově

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • JUDr. Irena Hřebřinová
 • MěÚ Mikulov, Náměstí 1 -> dveře č. 325

 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

občanský průkaz

Formuláře:

Je potřeba, aby poškozený vyplnil níže přiložený formulář: Uplatnění nároku poškozeným.

Řádně vyplněný formulář obsahuje všechny vstupní informace nutné pro zahájení vyřizování škody pojišťovnou.

Správní a jiné poplatky:

Řešení této životní situace nepodléhá žádnému ze správních poplatků.

Lhůty pro vyřízení:

Žádné přesné lhůty pro vyřízení pojistných událostí nejsou dané.

Obecně platí, že od doby, kdy má pojišťovna k dispozici všechny požadované dokumenty, pojistná událost bývá vyřešena do jednoho měsíce [ať už poskytnutím peněžního plnění nebo zamítnutím plnění].

Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po ukončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V různých případech je nutné dodat různé dokumenty [třeba i postupně]:

 1. v případě škod na obecních domech a bytech [živelná událost,…]
  • písemná žádost o náhradu škody – pojistné plnění [viz formulář Uplatnění nároku poškozeným]
  • písemné vyjádření správce objektu – TEDOS Mikulov, s.r.o. k technickému stavu budovy
  • fotodokumentace poškození bytu
  • faktury za opravu [máte-li]
 2. v případě úrazů [pád na chodníku, …]
  • písemná žádost o náhradu škody – pojistné plnění [viz formulář Uplatnění nároku poškozeným]
  • čestná prohlášení svědků včetně jejich samostatných popisů události [čím více svědků, tím lépe]
  • fotodokumentace místa úrazu
  • zakreslení místa úrazu do katastrálního snímku pozemkové mapy [lze zajistit ve spolupráci s městem Mikulovem]
  • doklad o lékařském ošetření či hospitalizaci
  • posudek o bolestném
  • potvrzení zaměstnavatele o ušlé mzdě
  • případně další dokumentace, kterou si pojišťovna vyžádá jako doplňující
 3. v případě poškození majetku [poškození vozidla pádem sněhu nebo ledu, pád stromu v majetku města na vaši budovu,…]
  • písemná žádost o náhradu škody – pojistné plnění [viz formulář Uplatnění nároku poškozeným]
  • protokol sepsaný Městskou policií nebo Policií ČR
  • fotodokumentace místa poškození majetku
  • faktura za provedené práce – opravy
  • případně další dokumentace, kterou si pojišťovna vyžádá jako doplňující [např. kopie velkého technického průkazu,…]

 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

Při řešení pojistných událostí z titulu odpovědnosti za škodu ze strany města Mikulova je nutná osobní účast na úřadě.

Pokud však máte rozsah vaší pojistné události a dokumenty v digitální podobě, můžete vše zaslat na e-mail: hrebrinova@mikulov.cz

Opravné prostředky:

V případě, že poškozený občan obdržel od pojišťovny vyrozumění, že město Mikulov za vzniklou škodu neodpovídá, a pojistné plnění tedy není možné, město Mikulov je povinno se závěry pojišťovny řídit.

Aby přesto mohla být škoda pojišťovnou vyplacena, je nutné, aby ve prospěch poškozeného bylo rozhodnuto soudní cestou.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

V případě řešení pojistných událostí z titulu odpovědnosti města Mikulova za škodu neexistují žádné sankce vůči občanovi.

Nejčastější dotazy:

Ráno bylo celé náměstí pokryté námrazou a po pádu na ní jsem si zlomil nohu.
Bude mi nahrazeno bolestné a ušlá mzda?
NE, protože jestliže postihne výše uvedená kalamitní situace plošně celé území města, není v silách organizace zajišťující zimní údržbu, aby zabezpečila schůdnost ve všech jeho částech. Objektivně jste viděl, že náměstí je pokryté ledem, a věděl, že existuje reálné nebezpečí pádu a následného úrazu.

V únoru loňského roku jsem stál na placeném parkovišti a na osobní automobil mi spadla ledová kra ze střechy budovy v majetku města Mikulova a poškodila střechu vozu. Škoda dosahovala 18 000,- Kč. Bude mi tato škoda uhrazena?
ANO, protože vlastník budovy, město Mikulov, včas nezajistil odstranění rampouchů a sněhu a tím ohrozil nejen parkující automobily, ale i kolemjdoucí chodce.
K žádosti o náhradu škody musíte doložit všechny požadované doklady [viz výše], abyste prokázal, kde, kdy a jak se Vám škoda stala.

V únoru letošního roku hořela budova v ulici … a z hasičského vozu unikala voda, která následně na chodníku zmrzla. Když jsem šel kolem, upadl jsem a utrpěl zlomeninu ruky s půlroční pracovní neschopností. Odškodní mě město Mikulov?
NE, protože na vašem úrazu nenese odpovědnost. Zásah byl prováděn hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, , který je také pro zásahy proti požárům pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu. Obraťte se přímo na tento orgán, který by vás měl přes svoji pojistku odškodnit.

Bydlím v městském bytě a při jarním tání mi voda z tajícího ledu zničila malbu v obývacím pokoji včetně koberce. Budou mi uhrazeny náklady na novou malbu a koberec?
ANO, budou. V případě, že vám stejným místem zateče do bytu opakovaně, bude mít pojišťovna námitky, protože jde evidentně o špatnou péči vlastníka, města Mikulova, o svůj majetek.
Vlastník je povinen odstranit příčinu zatékání, aby nedocházelo k opakovanému poškozování majetku.

Ze sousedního pozemku, který je v majetku města Mikulova, padl za silného větru stoletý topol, který poškodil střechu a okapové žlaby našeho domu včetně zábradlí. Odpovídá město za tuto škodu?
V případě, že se při dokumentování pojistné události zjistí, že topol byl napaden dřevokaznou houbou nebo byl shnilý, a proto nevydržel nápor větru, pak je to důkaz, že město Mikulov se řádně nestará o svůj majetek a bude vám škoda uhrazena.
V opačném případě, kdy strom byl naprosto zdravý, ale neodolal silnému větru, zjišťuje pojišťovna u Českého hydrometeorologického úřad skutečnou sílu větru, resp. jeho rychlost/sec. V případě, že překročí určitou stanovenou hranici, pak město Mikulov za tuto škodu neodpovídá a musíte si zajistit plnění z vlastní pojistky.

Informace z jiných zdrojů:

Informace z hlediska likvidace nahlášené pojistné události je možné získat na částečně hrazené telefonní lince 844 105 105 v Zelené lince Kooperativy pojišťovny, a.s.

Za správnost návodu odpovídá – obecně:

Za správnost návodu odpovídá pan / paní:

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 30. 4. 2012

Datum poslední aktualizace: