Mikulov

Řešení životních situací

Petice

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti Městského úřadu v Mikulově a města Mikulova.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občané ČR (jednotlivec i skupina obyvatel)

K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činností.

Podmínky a postup řešení:

Petice musí splňovat ustanovení zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

Ustanovení :

§1 odst.4

Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

§ 4 odst.1

Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

§ 4 odst.2

Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

Petici je předkládána na nejbližší poradu vedení městského úřadu, která se seznámí s obsahem petice a rozhodne o dalším postupu řešení, zpracovateli, případně o předložení na jednání rady či zastupitelstva města.

Pokud věc nepatří do působnosti městského úřadu, je do 5 dnů postoupena příslušnému státnímu orgánu a podavatel petice je o tomto kroku písemně informován.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné petice na městském úřadu. Tomuto aktu může předcházet konzultace na sekretariátu tajemníka ve věci formálních náležitostí petice a seznámení se zákonem č. 85/1990 Sb.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

  • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
  • pondělí 8:00-17:00
  • úterý 8:00-14:00
  • středa 8:00-18:00
  • Bc. Jana Dmitrievová
  • +420 519 444 518
  • dveře č. 229

Lhůty pro vyřízení:

Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo petici podal, anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi se uvede stanovisko k obsahu petice a způsob vyřízení.