Mikulov

Řešení životních situací

Stížnost

Jde o podání, kterým se domáhá občan ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů, protože došlo k jejich porušení nebo ohrožení činností nebo nečinností Městského úřadu v Mikulově, orgánů města a městem zřízených organizací.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stížnost může podat každý, kdo se cítí být poškozen na svých právech či oprávněných zájmech, fyzická nebo právnická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Písemná stížnost musí obsahovat jméno, příjmení, adresu osoby, která stížnost podává (u stížnosti podané právnickou osobu jméno a příjmení osoby, která stížností za právnickou osobu podává, vč. názvu a sídla právnické osoby), označení subjektu, proti kterému stížnost směřuje nebo jehož se týká, a uvedení skutečností, tj. konkrétní nedostatky, na které poukazuje s uvedením, čeho se domáhá.

Postup vyřízení stížnosti je dán vždy jejím obsahem, např. vykonání místního šetření, při kterém dochází k ověření skutečností uvedených ve stížnosti, kontrola spisových materiálů, projednání s dotčenými stranami apod. V případě stížnosti na postup a jednání zaměstnance úřadu řeší stížnost tajemník.

V případě, že vyřízení stížnosti náleží do věcné působnosti jiného orgánu státní správy, je postoupeno do 10 dnů příslušnému orgánu a občan je o tomto kroku písemně informován.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání písemné, telefonické, e-mail nebo ústní stížnosti.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

Stížnosti přijímají všechny odbory městského úřadu (odkaz na kontakty) podle náplní činností. V případě pochybností se obraťte na:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Mgr. Jana Dmitrievová, MBA
 • +420 519 444 518
 • dveře č. 229

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • listinné důkazy
 • snímky
 • mapy
 • smlouvy
 • dohody
 • rozsudky soudu
 • svědectví sousedů aj., pokud se na ně odvoláváte ve stížnosti nebo pokud mohou podpořit vaše tvrzení. (V případě, že nejsou doloženy a budou nezbytně nutné k další naší činnosti, písemně si je vyžádáme.)

Lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů; ve složitějších případech, kde je potřeba spolupráce jiných orgánů státní správy a samosprávy, do 60 dnů. O tomto prodloužení je občan písemně informován včetně uvedení důvodů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

Jsou ti, u nichž je nezbytná součinnost pro prošetření stížnosti, např. další orgány veřejné správy, fyzické či právnické osoby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb. v pl. zn., správní řád, a to pouze za předpokladu, že je dána působnost správního řádu, Městský úřad Mikulov je správním orgánem, který vede řízení.
 • Podle § 102 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. v pl. zn., o obcích – konkretizace postupu bude upravena vnitřní směrnicí.

Opravné prostředky:

Opravné prostředky nejsou. Stěžovatel má právo, v případě nespokojenosti s výsledkem řešení stížnosti, podat další návrh na doplnění, změnu, pokud toto podání podpoří novými důkazy, jež mohou ovlivnit výsledek řešení stížnosti.

U stížností řešených podle zákona č. 500/2004 Sb. může stěžovatel požádat nadřízený orgán, aby prošetřil způsob vyřízení stížnosti.

Nejčastější dotazy:

Ruší nás chov psa, obtěžuje nás štěkání.
Pokud chov zvířat obtěžuje nebo ohrožuje sousedy, může chování zvířat zakázat soud na základě žaloby podané stěžovatelem (žalobcem) ve smyslu § 127 občanského zákoníku.

Další informace:

Každá stížnost uplatněná na našem úřadu je předána do centrální evidence, která je vedena na sekretariátu tajemníka.

Za správnost návodu odpovídá – obecně:

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Alena Vargová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 2. 3. 2006

Datum poslední aktualizace: