Mikulov

Řešení životních situací

Veřejná shromáždění

Občané mají právo pokojně se shromažďovat.

Výkon tohoto práva slouží občanům k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Za shromáždění ve smyslu zákona se považují též pouliční průvody a manifestace.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Shromáždění může svolat občan starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky anebo skupina osob.

Podmínky a postup řešení:

Základní podmínkou je, že jste osoba starší 18 let nebo právnická osoba sídlící na území České republiky, máte potřebu shromáždění svolat, máte jasno o její organizaci a pořadatelské službě.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Jednoduše si najdete formulář, který je zde připraven ke stažení, vyplníte všechny požadované údaje a odešlete na úřad doporučeným dopisem nebo elektronicky, avšak podepsaný zaručeným elektronickým podpisem. Je možné přijít i osobně, kde můžeme i společně údaje doplnit nebo opravit. K oznámení, které podáte dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.

Kde, kdy a s kým můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Mikulov, Náměstí 158/1
 • pondělí 8:00-17:00
 • úterý 8:00-14:00
 • středa 8:00-18:00
 • Bc. Petr Zoubek
 • +420 519 444 559
 • dveře č. 351

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

V oznámení musí svolavatel uvést:

 • účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení; jde-li o shromáždění na veřejném prostranství, též předpokládanou dobu jeho ukončení
 • předpokládaný počet účastníků shromáždění
 • opatření, která provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci shromáždění určí, a způsob jejich označení
 • má-li jít o pouliční průvod, výchozí místo, cestu a místo ukončení
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt svolavatele, u právnické osoby její název a sídlo a jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem
 • jméno, příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele

Má-li se shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Formuláře:

Pro oznámení shromáždění lze použít formulář:
Oznámení o konání shromáždění občanů

Správní a jiné poplatky:

Konání veřejného shromáždění na veřejném prostranství, které je svoláno podle zákona o právu shromažďovacím, nepodléhá žádnému poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůty svolavatele:
Shromáždění svolavatel oznamuje úřadu tak, aby úřad oznámení obdržel nejméně 5 dnů předem.

Lhůty úřadu:
O zákazu shromáždění nebo době jeho ukončení rozhodne příslušný správní úřad bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku,kdy obdržel platné oznámení. Není-li v této lhůtě vyvěšeno na úřední desce příslušného úřadu písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění, lze shromáždění konat.

Další účastníci (dotčení) postupu:

Svolavatel musí brát zřetel na blízké okolí, v němž má být shromáždění konáno. Jedná se např.o omezování dopravy, zásobování obchodů, restaurační předzahrádky apod.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 • Svolavatel je povinen poskytnout úřadu na jeho žádost součinnost nezbytnou k zajištění řádného průběhu shromáždění a splnit povinnosti stanovené zvláštními předpisy.
 • Musí zajistit potřebný počet pořadatelů.
 • Řídit průběh shromáždění tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu uvedeného v oznámení.
 • Dávat závazné pokyny pořadatelům.
 • Dbát o pokojný průběh a činit opatření, aby nebyl narušován.
 • Shromáždění ukončit v době, kterou svolavatel uvedl v oznámení.

Můžete využít tuto elektronickou službu:


Podání lze učinit též e-mailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu:podatelna@mikulov.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím ve znění zákonů č. 175/1990 Sb., č. 151/2002 Sb., č. 259/2002 Sb., č. 501/2004 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 294/2009 Sb.

Související předpisy:

§ 25 zákona č.13/1997 Sb.

Opravné prostředky:

Úřad nevydává žádný doklad o tom, že shromáždění povoluje. Shromáždění může pouze zakázat z důvodů, které taxativně vymezuje zákon č.84/1990 Sb. Toto učiní ve správním řízení, a to rozhodnutím, které je druhé straně doručeno vyvěšením na úřední desce. Proti rozhodnutí o zákazu konání shromáždění může svolavatel podat opravný prostředek, a to do 15 dnů od jeho doručení u místně příslušného soudu. Opravný prostředek nemá odkladný účinek.Soud rozhodne do tří dnů.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za přestupek proti právu shromažďovacímu může být podle závažnosti provinění uložena pokuta do 10 000,- Kč. Jinak o přestupku a jeho projednání platí obecné předpisy (zákon o přestupcích a správní řád).

Nejčastější dotazy:

Může být shromáždění pořádáno na jakémkoliv místě?
Nemůže. Zákon o právu shromažďovacím zakazuje pořádat shromáždění v okruhu 100 m od budov zákonodárných sborů nebo od míst, kde tyto sbory jednají. Úřad může s ohledem na místní podmínky nebo na veřejný pořádek navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo na jiném místě nebo i v jinou dobu, než bylo navrženo v oznámení.

Může se shromáždění konat, i když bylo zakázáno?
Nemůže, jinak zástupce úřadu vyzve svolavatele, aby shromáždění neprodleně ukončil.

Související životní situace:

Obecné přestupky

Za správnost návodu odpovídá – obecně:

Za správnost návodu odpovídá pan: Bc. Petr Zoubek

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni poslední aktualizace

Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2012