Mikulov

Horní Věstonice

webové stránky obce: http://www.horni-vestonice.cz/

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ VĚSTONICE  ze dne 21.6.2012

Územní plán v tištěné podobě k nahlédnutí:

  • Obecní úřad Horní Věstonice
  • Městský úřad Mikulov, odbor stavební a ŽP, Mikulov,  Náměstí 1 - dveře č. 233

 

Opakované veřejné projednání návrhu „Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ VĚSTONICE“
(podstatná úprava)

TEXTOVÁ ČÁST:
Výroková část
Odůvodnění
Úplné znění

GRAFICKÁ ČÁST:
Výkres základního členění
Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb
Technická infrastruktura
Koordinační výkres
Výkres záborů ZPF