Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Nabídka nemovitostí

Nabídka nemovitostí

Nabídky na prodej nemovitostí

Nemovité věci na ul. Větrná č.or. 1,2,3 určené k prodeji

Město Mikulov nabízí k odprodeji nemovité věci – jednotku č. 1303/38 (jiný nebytový prostor) v budově bytového domu č. p. 1301, 1302 a 1303, která je součástí pozemku p. č. 3088/29, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a uvedeném pozemku o velikosti id. 20125/244543 na ul. Větrná č. or. 1, č. or. 2 a č. or. 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav na listu vlastnictví č. 4166 a 4165 v k. ú. Mikulov na Moravě – vlastník Město Mikulov.
Tato jednotka s celkovou výměrou 201,25 m2 je umístěna v I. podzemním podlaží budovy č. p. 1301, 1302 a 1303 a skládá se z místností: 2x nebytový prostor pro podnikání (každý o výměře 15,10 m2), 4x sklad (každý s výměrou 8,10 m2), chodba (výměra 59,04 m2), 2x WC (každý o výměře 2,38 m2), místnost u WC (výměra 10,20 m2), 3x nebytový prostor pro podnikání (výměry – 16,20 m2, 23,95 m2 a 24,50 m2).
V jednotce č. 1303/38 se nachází vstup do místnosti s hlavním uzávěrem vody, která je společnou částí budovy č. p. 1301, 1302 a 1303 a ve 2. skladu od hlavního vchodu vpravo je umístěna revizní kanalizační šachta. Kupující bude povinen umožnit přístup do těchto prostor (přístup bude zajištěn zřízením věcného břemene).
K části prostor k podnikání v jednotce č. 1303/38 (tj. prostor o výměře 16,20 m2 a prostor o výměře 23,95 m2 + poměrná část společných prostor jednotky) jsou uzavřeny nájemní smlouvy se 2 nájemci. V souladu s ust. § 2221 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník při změně vlastníka přejdou práva a povinnosti z nájmů na nového vlastníka.
Uvedené nemovitosti budou v souladu s čl. IX, odst. 2 platných Zásad prodeje bytů a nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví Města Mikulov odprodány zájemci, který podá nejvyšší cenovou nabídku s tím, že požadovaná kupní cena bude činit minimálně částku 650 000,- Kč.

V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov, tel. 519 444 605, p. Kudelňáková.

 

Nabídky na pronájem nemovitostí

 

Nabídka prostor ve vlastnictví Města Mikulov na ulici Nádražní č.or. 9 k pronájmu


Město Mikulov nabízí k pronájmu prostory určené k podnikání v budově č.p. 979, která je součástí pozemku p.č. 1949 (č. or. 9 na ul. Nádražní) v katastrálním území Mikulov na Moravě, o celkové výměře 97 m2. Požadované nájemné bude činit minimálně částku 1 100 Kč/m2/rok bez DPH.
V nabídce je zájemce povinen uvést:
-              výši nájemného,
-              účel užívání předmětu nájmu a dobu trvání nájemního vztahu.
Změna účelu užívání k předloženému podnikatelskému záměru bude realizována na vlastní náklady nájemce. K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat nabídky v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov do 29.8.2019 do 11:00 hod. s označením „ZVEŘEJNĚNÍ č. 31/MA-2019 - NEOTVÍRAT“. Město Mikulov žádá zájemce, aby kromě identifikačních údajů uvedli ve své nabídce také telefonní číslo pro případnou další komunikaci.
V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov, tel. 519 444 524.