Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Nabídka nemovitostí

Nabídka nemovitostí

Nabídky na prodej nemovitostí

Nemovité věci na ul. Větrná č.or. 1,2,3 určené k prodeji

Město Mikulov nabízí k odprodeji nemovité věci – jednotku č. 1303/38 (jiný nebytový prostor) v budově bytového domu č. p. 1301, 1302 a 1303, která je součástí pozemku p. č. 3088/29, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a uvedeném pozemku o velikosti id. 20125/244543 na ul. Větrná č. or. 1, č. or. 2 a č. or. 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav na listu vlastnictví č. 4166 a 4165 v k. ú. Mikulov na Moravě – vlastník Město Mikulov.
Tato jednotka s celkovou výměrou 201,25 m2 je umístěna v I. podzemním podlaží budovy č. p. 1301, 1302 a 1303 a skládá se z místností: 2x nebytový prostor pro podnikání (každý o výměře 15,10 m2), 4x sklad (každý s výměrou 8,10 m2), chodba (výměra 59,04 m2), 2x WC (každý o výměře 2,38 m2), místnost u WC (výměra 10,20 m2), 3x nebytový prostor pro podnikání (výměry – 16,20 m2, 23,95 m2 a 24,50 m2).
V jednotce č. 1303/38 se nachází vstup do místnosti s hlavním uzávěrem vody, která je společnou částí budovy č. p. 1301, 1302 a 1303 a ve 2. skladu od hlavního vchodu vpravo je umístěna revizní kanalizační šachta. Kupující bude povinen umožnit přístup do těchto prostor (přístup bude zajištěn zřízením věcného břemene).
K části prostor k podnikání v jednotce č. 1303/38 (tj. prostor o výměře 16,20 m2 a prostor o výměře 23,95 m2 + poměrná část společných prostor jednotky) jsou uzavřeny nájemní smlouvy se 2 nájemci. V souladu s ust. § 2221 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník při změně vlastníka přejdou práva a povinnosti z nájmů na nového vlastníka.
Uvedené nemovitosti budou v souladu s čl. IX, odst. 2 platných Zásad prodeje bytů a nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví Města Mikulov odprodány zájemci, který podá nejvyšší cenovou nabídku s tím, že požadovaná kupní cena bude činit minimálně částku 650 000,- Kč.

V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov, tel. 519 444 605, p. Kudelňáková.

Nemovité věci na ul. Pod Strání č.or. 5 určené k prodeji

Město Mikulov nabízí k odprodeji nemovité věci – jednotku (byt) č. 1236/11 (2+1) o výměře 57,76 m2 umístěnou ve III. nadzemním podlaží budovy č.p. 1236 na ul. Pod Strání č.or. 5, která je součástí pozemku p.č. 2088/4 v k.ú. Mikulov na Moravě, vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a uvedeného pozemku o velikosti id. 5776/127953.
Bytová jednotka bude odprodána zájemci, který podá nejvyšší cenovou nabídku s tím, že požadovaná kupní cena bude činit minimálně částku 1.700.000,- Kč.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat písemné nabídky na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí č. 1, 692 20 Mikulov v zalepené obálce s označením „ZVEŘEJNĚNÍ č. 52/MA-2018 – NEOTVÍRAT“ v termínu nejpozději do 11 hod. dne 30.11.2018.

V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov, tel. 519 444 525, p. Kuldová.

Nabídky na pronájem nemovitostí

Prostory na ul. Nádražní č.or. 9 určené k pronájmu

Město Mikulov zveřejňuje podle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout prostory k podnikání v budově č.p. 979, která je součástí pozemku p.č. 1949
(č. or. 9 na ul. Nádražní) v katastrálním území Mikulov na Moravě, o celkové výměře 42 m2. Uvedená nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. 10 001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav, vlastník Město Mikulov.
V nabídce je zájemce povinen uvést:
- výši nájemného,
- účel užívání předmětu nájmu a dobu trvání nájemního vztahu.
Požadované nájemné bude činit minimálně částku 1 100 Kč/m2/rok bez DPH.
Změna účelu užívání k předloženému podnikatelskému záměru bude realizována na vlastní náklady nájemce.
K tomuto záměru se lze vyjádřit a podat nabídky v zalepené obálce na podatelnu Městského úřadu Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov do 19.11.2018 do 13:00 hod. s označením „ZVEŘEJNĚNÍ č. 53/MA-2018 - NEOTVÍRAT“.
Město Mikulov žádá zájemce, aby kromě identifikačních údajů uvedli ve své nabídce také telefonní číslo pro případnou další komunikaci.

Město Mikulov dále sděluje, že v rámci projednání pronájmu v orgánech obce a při případném uzavření smlouvy budou zpracovány osobní údaje zájemce o nabízené nemovitosti. Bližší informace je možné získat na webových stránkách města Mikulov http://www.mikulov.cz/mesto-mikulov/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/.

Pokud nebude nabídka ke zveřejnění doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve zveřejnění, nepovažuje se za podanou a nebude se k ní přihlížet.

Zveřejnění tohoto záměru bylo schváleno Radou města Mikulov na její schůzi dne 16.10.2018 usnesením č. 26 (bod č. 1).