Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Nabídka nemovitostí

Nabídka nemovitostí

Nabídky na prodej nemovitostí

Prodej bytové jednotky č. 1073/11 na ul. 22. dubna č.or. 5

Město Mikulov nabízí k prodeji nemovité věci bytovou jednotku č. 1073/11 v budově č.p. 1073, 1074,1075, č.or. 3, 5, 7 v Mikulově na ul. 22. dubna na pozemku p.č. 2209 v k.ú. Mikulov na Moravě vč. spoluvlastnického podílu na společných částech budovy o velikosti 5881/118176 a spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 2209 o celkové výměře 605 m2 o velikosti 5881/118176.
Jedná se o byt před rekonstrukcí o velikosti 2+1 o výměře 58,81 m2 nacházející se ve III. nadzemním podlaží.
Záměr prodeje je zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Mikulov pod č. 22/MA-2017. Bytová jednotka bude odprodána zájemci, který podá nejvyšší cenovou nabídku s tím, že
- požadovaná kupní cena bude činit minimálně částku 1.500.000,- Kč,
- zájemce vybraný usnesením zastupitelstva města složí na účet města do 10 pracovních dnů od doručení usnesení zastupitelstva města nevratnou zálohu ve výši 10% navržené kupní ceny, která se do kupní ceny započte. Zbytek kupní ceny uhradí před podpisem kupní smlouvy, nejpozději však do 60 kalendářních dnů od doručení usnesení zastupitelstva města.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat písemné nabídky na adresu: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 Mikulov v zalepené obálce s označením „ZVEŘEJNĚNÍ č. 22/MA-2017 – NEOTVÍRAT“ v termínu nejpozději do 15.8.2017 do 12 hod.
V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov, tel. 519 444 525, p. Kuldová.

Nemovité věci na ul. Větrná č.or. 1,2,3 určené k prodeji

Město Mikulov nabízí k prodeji nemovitosti – jednotku č. 1303/38 (nebytový prostor) v budově bytového domu č. p. 1301, 1302 a 1303, který je součástí pozemků p. č. 3088/27, 3088/28 a 3088/29 a spoluvlastnické podíly na společných částech budovy a uvedených pozemcích o velikosti id. 20125/244543 na ul. Větrná č. or. 1, č. or. 2 a č. or. 3, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Břeclav na listu vlastnictví č. 4166 a 4165 v k. ú. Mikulov na Moravě – vlastník Město Mikulov.
Tato jednotka s celkovou výměrou 201,25 m2 je umístěna v I. podzemním podlaží budovy č. p. 1301, 1302 a 1303 a skládá se z místností: 2x nebytový prostor pro podnikání (každý o výměře 15,10 m2), 4x sklad (každý s výměrou 8,10 m2), chodba (výměra 59,04 m2), 2x WC (každý o výměře 2,38 m2), místnost u WC (výměra 10,20 m2), 3x nebytový prostor pro podnikání (výměry – 16,20 m2, 23,95 m2 a 24,50 m2).
V jednotce č. 1303/38 se nachází vstup do místnosti s hlavním uzávěrem vody, která je společnou částí budovy č. p. 1301, 1302 a 1303. Kupující bude povinen umožnit přístup do tohoto prostoru (přístup bude zajištěn zřízením věcného břemene).
K části prostor k podnikání v jednotce č. 1303/38 (tj. prostor o výměře 16,20 a prostor o výměře 23,95 m24 + poměrná část společných prostor jednotky) jsou uzavřeny nájemní smlouvy se 2 nájemci. V souladu s ust. § 2221 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník při změně vlastníka přejdou práva a povinnosti z nájmů na nového vlastníka.
Uvedené nemovitosti budou v souladu s čl. IX, odst. 2 platných Zásad prodeje bytů a nebytových prostor v bytových domech ve vlastnictví Města Mikulov odprodány zájemci, který podá nejvyšší cenovou nabídku s tím, že požadovaná kupní cena bude činit minimálně částku 586 300,- Kč.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat písemné nabídky v zalepené obálce na adresu Městský úřad Mikulov, Náměstí č. 1, 692 01 Mikulov.

V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na Majetkoprávní odbor MěÚ Mikulov, tel. 519 444 525, p. Kuldová. 

Nabídky na pronájem nemovitostí

-neobsahuje žádné položky-