Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Samospráva města > Koncepční a rozvojové materiály > Územní plán sídelního útvaru Mikulov - změna č. 5

Územní plán sídelního útvaru Mikulov - změna č. 5

TEXTOVÁ ČÁST

  1. NÁVRH A ODŮVODNĚNÍ (Textová část; Odůvodnění)
  2. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (Změna č. 5 – ÚP SÚ Mikulov)

GRAFICKÁ ČÁST

  1. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ (mik_tiskurb-1dilzm502ur; mik_tiskurb-1dilzm505ur)
  2. VYHODNOCENÍ ZTRÁT ZEMĚDĚLSKÉHO A POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (mik_tiskurb-1dilzm505zpf)
  3. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (mik_tiskurb-1dilzm502vps)

Vzhledem k jednoduchosti a charakteru zpracování změny č. 2 nebyly zpracovány samostatné grafické přílohy dle přílohy č. 2 část II. odd. 2, písm. B vyhl. 135/2001 Sb. Dílčí změny schválené v rámci změny č. 2 územního plánu jsou rozmístěny po celém řešeném území, z tohoto důvodu byl zpracovány výkres, na kterém jsou zobrazeny výřezy jednotlivých dílčích změn.