Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Samospráva města > Koncepční a rozvojové materiály > Územní plán sídelního útvaru Mikulov - změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Mikulov - změna č. 6

TEXTOVÁ ČÁST

  1. NÁVRH A ODŮVODNĚNÍ (Mikulov_zm6_navrh; Mikulov_zm6_oduvodneni)
  2. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (Změna č. 6 – ÚP SÚ Mikulov)

GRAFICKÁ ČÁST

  1. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ (1_mik_zm6_hlv_leg; 1a_mik_zm6_hlv; 1b_mik_zm6_hlv; 1c_mik_zm6_hlv; 1d_mik_zm6_hlv)
  2. VYHODNOCENÍ ZTRÁT ZEMĚDĚLSKÉHO A POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA (7_mik_zm6_zpf_leg; 7a_mik_zm6_zpf; 7b_mik_zm6_zpf; 7c_mik_zm6_zpf; 7d_mik_zm6_zpf)

Vzhledem k jednoduchosti a charakteru zpracování změny č. 2 nebyly zpracovány samostatné grafické přílohy dle přílohy č. 2 část II. odd. 2, písm. B vyhl. 135/2001 Sb. Dílčí změny schválené v rámci změny č. 2 územního plánu jsou rozmístěny po celém řešeném území, z tohoto důvodu byl zpracovány výkres, na kterém jsou zobrazeny výřezy jednotlivých dílčích změn.