Mikulov

návrh - REGULAČNÍ PLÁN MIKULOV

Textová část:

Výrok
Odůvodnění

Grafická část

Hlavní výkres
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Výkres koncepce veřejné infrastruktury
Koordinační výkres
Širší vztahy

Publicita fondu

Regulační plán Mikulov - MPR včetně ochranného pásma
Integrovaný regionální operační program
Číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0004678

Prioritní osa 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Investiční priorita 06.3.72 Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a zlepšování účinnosti veřejné správy prostřednictvím opatření pro posilování institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb souvisejících s provádění

Specifický cíl cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

ANOTACE PROJEKTU

Projekt je realizován za účelem zpracování Regulačního plánu městské památkové rezervace (MPR) včetně ochranného pásma. V rámci projektu byl již vybrán zhotovitel na realizaci, která proběhne ve třech etapách.

Cílem projektu je ochrana kulturního dědictví města Mikulov před negativními vlivy stavební činnosti.

Na projekt bude poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Celkové výdaje projektu (způsobilé i nezpůsobilé): 1 923 900,-Kč