Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Samospráva města > Koncepční a rozvojové materiály > Územní plán sídelního útvaru Mikulov - změna č. 2

Územní plán sídelního útvaru Mikulov - změna č. 2

TEXTOVÁ ČÁST

 1. Průvodní zpráva včetně regulativů
 2. Opatření obecné povahy (S účinností od 1. 1. 2007 se OZV považuje za opatření obecné povahy.)

GRAFICKÁ ČÁST

 1. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
  (mik_zmena2.01_hv, mik_zmena2.03_hv, mik_zmena2.04_hv, mik_zmena_c.2_leg_hv)
 1. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
  (mik_zmena2.01_voda, mik_zmena2.03_voda, mik_zmena2.04_voda, mik_zmena_c.2_leg_voda)
 2. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - ODKANALIZOVÁNÍ
  (mik_zmena2.01_kanal, mik_zmena2.03_kanal, mik_zmena2.04_kanal, mik_zmena_c.2_leg_kanal)
 3. ENERGETIKA - TELEKOMUNIKACE, ZÁSOBOVÁNÍ EL.ENERGIÍ
  (mik_zmena2.01_el, mik_zmena2.03_el, mik_zmena2.04_el, mik_zmena_c.2_leg_el)
 4. ENERGETIKA - ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPLEM
  (mik_zmena2.01_plyn, mik_zmena2.03_plyn, mik_zmena2.04_plyn, mik_zmena_c.2_leg_plyn)
 5. VYHODNOCENÍ ZTRÁT ZEMĚDĚLSKÉHO A POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA
  (mik_zmena2.01_zpf, mik_zmena2.03_zpf, mik_zmena2.04_zpf, mik_zmena_c.2_leg_zpf)
 6. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY
  (mik_zmena2.01_vps, mik_zmena2.03_vps, mik_zmena2.04_vps, mik_zmena_c.2_leg_vps)

Vzhledem k jednoduchosti a charakteru zpracování změny č. 2 nebyly zpracovány samostatné grafické přílohy dle přílohy č. 2 část II. odd. 2, písm. B vyhl. 135/2001 Sb. Dílčí změny schválené v rámci změny č. 2 územního plánu jsou rozmístěny po celém řešeném území, z tohoto důvodu byl zpracovány výkres, na kterém jsou zobrazeny výřezy jednotlivých dílčích změn.

Ilustrační obrázek

Jihomoravský kraj je poskytovatelem části finančních prostředků na zpracování změny ÚP SÚ Mikulov