Mikulov

Hlavní stránka > Město Mikulov > Samospráva města > Koncepční a rozvojové materiály > Územní plán sídelního útvaru Mikulov - změna č. 3

Územní plán sídelního útvaru Mikulov - změna č. 3

TEXTOVÁ ČÁST

  1. Průvodní zpráva (od strany 7)
  2. Závazná část ve formě regulativů (od strany 47)
  3. Opatření obecné povahy (S účinností od 1. 1. 2007 se OZV považuje za opatření obecné povahy.)

GRAFICKÁ ČÁST

  1. Urbanistické řešení změny návrhu územního plánu
  2. Zásobování vodou
  1. Odkanalizování
  2. Zásobování elektrickou energií, spoje
  3. Zásobování plynem
  4. Vyhodnocení záboru ZPF, PUPFL
  5. Veřejně prospěšné stavby

Vzhledem k jednoduchosti a charakteru zpracování změny č. 3 nebyly zpracovány samostatné grafické přílohy dle přílohy č. 2 část II. odd. 2, písm. B vyhl. 135/2001 Sb.

Dílčí změny schválené v rámci změny č. 3 územního plánu jsou rozmístěny po celém řešeném území, z tohoto důvodu byl zpracovány výkres, na kterém jsou zobrazeny výřezy jednotlivých dílčích změn.

Ilustrační obrázek

Jihomoravský kraj je poskytovatelem části finančních prostředků na zpracování změny ÚP SÚ Mikulov