Mikulov

Volené orgány městaZastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Mikulova je složeno z 25 členů, zvolených v komunálních volbách konaných 5. a 6. října 2018. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti – viz. § 84 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Jednací řád Zastupitelstva města Mikulov

Rada města

Radu města Mikulova tvoří 7 členů a to starosta , místostarosta a další členové rady, volení z řad členů zastupitelstva. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení a její pravomoci jsou vyhrazeny § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Jednací řád Rady města Mikulov

Komise rady města

Komise jsou poradními orgány rady města. Rada města na svém jednání dne 3. 12. 2018 zřídila komise, zvolila jejich předsedy a členy a určila zapisovatele komisí. Pro volební období 2018 - 2022 byly zřízeny tyto komise: Poradní sbor MVS „dílna“, Komise školská, Komise prevence kriminality, Komise sociální a bytová, Komise pro kulturu, cestovní ruch a zvelebování města, Komise pro sport a volný čas, Komise výstavby a architektury, Komise pro strategický rozvoj města, Redakční rada Zpravodaje města Mikulov, Komise pro posuzování žádostí o dotace a Komise dopravy a parkování.

Vzorový jednací řád komisí Rady města Mikulov