Mikulov

Volené orgány městaZastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Mikulova je složeno z 25 členů, zvolených v komunálních volbách konaných 5. a 6. října 2018. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti – viz. § 84 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Jednací řád Zastupitelstva města Mikulov

Rada města

Radu města Mikulova tvoří 7 členů a to starosta , místostarosta a další členové rady, volení z řad členů zastupitelstva. Rada města připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení a její pravomoci jsou vyhrazeny § 102 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Jednací řád Rady města Mikulov

Komise rady města

Komise jsou poradními orgány rady města. Rada města na svém jednání dne 25. 11. 2014 a 16. 12. 2014 zřídila komise, zvolila jejich předsedy a členy a určila zapisovatele komisí. Pro volební období 2014 - 2018 byly zřízeny tyto komise: Poradní sbor MVS „dílna“, Komise školská, Komise pro prevenci kriminality a bezpečnosti, Komise sociální a bytová, Komise pro kulturu, Komise pro sport a volný čas, Komise výstavby a architektury, Komise pro strategický rozvoj města a Redakční rada Zpravodaje města Mikulov.

Vzorový jednací řád komisí Rady města Mikulov