Mikulov

Materialy pro jednání zastupitelstva dne 14.12.2011

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města
na den 14.prosince (středa) 2011 v 10,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1.mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM :

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č.8/2011/G ze dne 2.11.2011 a Usnesení č.9/2011/G ze dne 28.11.2011
3. Zpráva o činnosti RM za období od 2.11.2011 do 2.12.2011
4. Zápis z finančního výboru
5. Rozpočtová opatření č.5 k rozpočtu města Mikulova na rok 2011
6. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012 pro město Mikulov
7. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti (7/3, 7/7, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/16)
8. Příloha č.2 k Obecně závazné vyhlášce města Mikulov č.4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č.1/2011 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

10. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č.2/2011, kterým se mění OZV
č.5/2010 o místních poplatcích

11. Dotazy členů ZM
12. Dotazy občanů
13. Závěr

Zpět na seznam materiálů