Mikulov

Materialy pro jednání zastupitelstva dne 15.2.2012

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města
na den 15.února (středa) 2012 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM :

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č.10/2011/G ze dne 14.12.2011
3. Zpráva o činnosti RM za období od 14.12.2011 do 31.1.2012
4. Zápis z finančního výboru
5. Rozpočet města Mikulova na rok 2012
6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
6.1. Prodej nemovitosti – části pozemku p.č.625 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Kozí
hrádek.
6.2. Prodej nemovitostí – částí pozemků p.č.625 a p.č.3332/1 v k.ú. Mikulov na Moravě
v lokalitě Kozí hrádek.
6.3. Odkoupení nemovitosti – pozemku p.č.5964 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě
Mariánského mlýna do vlastnictví města Mikulov, prodávající ČR – ÚZSVM

6.4. Prodej nemovitostí – objektu č.p.185 na pozemku p.č.292, objektu bez č.p./č.e. na
pozemku p.č.291, pozemků p.č.292 a p.č.291, vše v k.ú. Mikulov na Moravě
v lokalitě ul. Kapucínská, kupující obchodní společnost KELTEX spol. s r.o., se
sídlem Brno, Královo Pole, Křižíkova 1566/19, PSČ 61200.

6.5. Návrh Darovací smlouvy na převod nemovitosti – pozemní komunikace na ul. Česká
a ul. Koněvova v Mikulově, z majetku Jihomoravského kraje do vlastnictví Města
Mikulov.

6.6. Prodloužení doby poskytování dotace k úhradě rozdílu obvyklého nájemného a
sjednaného nájemného dle Smlouvy o nájmu nebytových prostor č.346/03 ze dne
14.12.2003, ve znění pozdějších změn – žadatel občané sdružení BILICULUM, se
sídlem Mikulov, Růžová 561/1, PSČ 692 01 – důvodová zpráva.

6.7. Dodatek č. 2 – kupní smlouva ze dne 30.11.2005, kupující: TEDOS Mikulov s.r.o.
7. Dodatek č.2 Smlouvy o zajištění financování IDS JMK
8. Informace k návrhu na přejmenování ul. Náměstí
9. Žádost o poskytnutí dotace na provoz TIC Mikulov v roce 2012
10. Výroční zpráva Městské policie Mikulov za rok 2011
11. Zpráva o činnosti měřiče rychlosti (radaru) 2011
12. Vyhodnocení trestné a přestupkové činnosti Mikulov 2011
13. Vyhodnocení činnosti MKDS 2011
14. Program prevence na místní úrovni 2012
15. Dotazy členů ZM
16. Dotazy občanů
17. Závěr

Zpět na seznam materiálů