Mikulov

Materialy pro jednání zastupitelstva dne 18.4.2012

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města
na den 18.dubna (středa) 2012 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1.mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č.11/2012/G ze dne 15.2.2012 a č.12/2012/G ze dne 28.3.2012
3. Zpráva o činnosti RM za období od 15.2.2012 do 3.4.2012
4. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
4.1. Bezúplatný převod nemovitosti - pozemku p.č.3288/7 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě
ul.Purkyňova od vlastníka ČR ÚZSVM

4.2. Návrh na aktualizaci č.2 plánu společných zařízení pro KPÚ Mikulov (JPÚ v trati „Turold
II“)

4.3. Prodej bytové jednotky č.1307/6 na ul.Větrná č.p.1307, č.p.1308 a č.p.1309, vč.
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemku
4.4. Dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemků p.č.2488/34 a p.č.
2488/36 v k.ú.Mikulov na Moravě, budoucí prodávající Město Mikulov, budoucí kupující
Jihomoravský kraj

4.5. Žádost o odprodej objektu bývalé kapucínské kaple na pozemku p.č.269/1, vč. pozemku na
ul.Vrchlického
5. Návrh na bezúplatný převod mostu č.4149-1
6. Rozpočtová opatření č.2 k rozpočtu města Mikulova na rok 2012
7. Návrh Dodatku č.4 k Pravidlům pro poskytování a vypořádání finanční podpory
z rozpočtu města Mikulov

8. Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a uzavření smluv na
poskytnutí dotací

9. Návrh Muzejního spolku v Mikulově na pojmenování veřejného prostranství náměstí na rohu ul. Husovy a ul. Brněnská
10. Vytvoření odloučeného pracoviště, navýšení kapacity a změna zřizovací listiny
Mateřské školy Mikulov, Pod Strání 6, okres Břeclav

11. Návrh Obecně závazné vyhlášky (dále jen „OZV“) města Mikulov č.1/2012 o zrušení
OZV č.1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový
interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

12. Dotazy členů ZM
13. Dotazy občanů
14. Závěr

Zpět na seznam materiálů