Mikulov

Materialy pro jednání zastupitelstva dne 20.6.2012

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města
na den 20. června (středa) 2012 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 13/2012/G ze dne 18. 4. 2012
3. Zpráva o činnosti RM za období od 18. 4. 2012 do 5. 6. 2012
4. Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Mikulova konaného dne 25. 4. 2012 a 13. 6. 2012
5. Zápis z jednání Kontrolní výboru Zastupitelstva města Mikulova konaného dne 28. 5. 2012
6. Závěrečný účet města Mikulova za rok 2011 – důvodová zpráva včetně tabulkové části
7. Rozpočtová opatření č 3 k rozpočtu města Mikulova na rok 2012
8. Žádost o finanční podporu z rozpočtu města na provozní náklady Galerie Horní konírna žadatele Adama Vrbky
9. Žádost školního sportovního klubu při ZŠ Mikulov, Hraničářů o změnu účelu poskytnuté podpory z rozpočtu města
10. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti (10/1, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8)
11. Návrh na bezúplatný převod části silnic, jež neplní funkci komunikací II. a III. třídy ve městě Mikulov
12. Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Mikulov
13. Smlouva o spolupráci v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II.“
14. Změna zřizovací listiny organizační složky Městská knihovna Mikulov
15. Memorandum o spolupráci mezi městy Mikulov a Laa an der Thaya
16. Nová verze pravidel pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov
17. Dotazy členů ZM
18. Dotazy občanů
19. Závěr

V Mikulově dne 7. 6. 2012

Rostislav Koštial
starosta města Mikulov