Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 19.9.2012

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města
na den 19. září (středa) 2012 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov


PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 14/2012/G ze dne 20. 6. 2012
3. Zpráva o činnosti RM za období od 20. 6. 2012 do 5. 9. 2012
4. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
4/1 Prodej nemovitosti – pozemu p.č. 3162/3 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatel prodeje Archatt s.r.o
4/2 Prodej nemovitostí – pozemků p.č. : 1982/1, 1982/2, 1982/3, 1982/4 a
1982/5 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. 28. října
4/3 Odkoupení pozemku p.č. 2676/4, vč. schodiště ke kapli Božího hrobu na Sv. kopečku, prodávající Lesy České republiky, s.p.
4/4 Prodej částí pozemků p.č. 2311 a p.č. 6898, žadatel: Hotel Turold, a.s.
4/5 Prodej nemovitostí – pozemků dotčených silniční stavbou I. třídy v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR
4/6 Žádost o prodej nemovitosti – části pozemku p.č. 3088/423 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hraničářů
4/7 Prodej pozemků p.č. 1259/31, 1259/32 a 1259/33, ul. 1. května
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 44K/2012 – XXVI. Kytarový festival Mikulov 2012
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2S/2012 - pravidelná činnost FC Pálava Mikulov
7. Rozpočtová opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na rok 2012
8. Žádost o změnu termínu a místa konání projektu „Mezinárodní fotbalový turnaj 2012“
9. Partnerství měst Mikulov a Qatzrin
10. Dotazy členů ZM
11. Dotazy občanů
12. Závěr


V Mikulově dne 6. 9. 2012

Rostislav Koštial
starosta města Mikulov