Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 14.11.2012

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města
na den 14. listopadu (středa) 2012 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 15/2012/G ze dne 19. 9. 2012
3. Zpráva o činnosti RM za období od 25. 9. 2012 do 6. 11. 2012
4. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
 4.1 Prodej nemovitostí - částí pozemků p.č. 2488/34 a 2488/36 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující, Jihomoravský kraj
 4.2 Návrh dodatku č. 3 ke kupní smlouvě na stavbu č.p. 840 (Letohrádek Tichý ostrov), vč. pozemků p.č. 4137 a p.č. 4139 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatel: M. V.
 4.3 Směna nemovitostí a zřízení práva odp. věcnému břemeni k nemovitostem - pozemkům v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě pod Kozím hrádkem, účastníci mlouvy a dohody: Město Mikulov, p. J. K. ml. a manželé A. a P. D.
 4.4 Prodej nemovitosti - části pozemku p.č. 3329/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě pod Kozím hrádkem, kupující manželé A. a P. D.
 4.5 Žádost o prodej nemovitosti - části pozemku p.č. 3000/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. U Celnice - žadatel pan M. O.
 4.6 Žádost o prodej nemovitosti - části pozemku p. č. 1959/1 v k. ú. Mikulov v lokalitě ul. Republikánské obrany - žadatel p. O. K.
 4.7 Schválení záměru bezúplatného převodu nemovitosti - části pozemku p.č. 3374 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě u nádraží ČD
 4.8 Udělení souhlasu s realizací stavby „Polní cesta K Mušlovu“ v k.ú. Mikulov na Moravě
 4.9 Žádost nájemníků BD na ul. Nová č.or. 13, č.p. 1027 v Mikulově a nájemníků BD na ul. Nová č.or. 15, č.p. 1021 v Mikulově
  4.10 Kompenzace nákladů na vybudování bytové jednotky 3+kk v budově č.p. 204, č.or. 14 na Náměstí v Mikulově, žadatel: Z. Š.- návrh na rozpočtové opatření
  4.11 Bezúplatný převod majetku příspěvkovým organizacím zřizovaných městem Mikulov
5. Rozpočtová opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na rok 2012
6. Žádost o změnu účelu poskytnuté dotace Radioklubu Mikulov
7. Návrh na zpracování strategického plánu rozvoje města Mikulov v rámci změny projektu „Zefektivnění činnosti Městského úřadu Mikulov“
8. Hodnocení prioritních oblastí rozvoje města Mikulov, období 1/2011 – 6/2012
9. Dotazy členů ZM
10. Dotazy občanů
11. Slavnostní předání ocenění za mimořádný přínos městu Mikulovu
12. Závěr

V Mikulově dne 6. 11. 2012

Rostislav Koštial
starosta města Mikulov