Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 12.12.2012

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města
na den 12. prosince (středa) 2012 v 10:00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 16/2012/G ze dne 14. 11. 2012
3. Zpráva o činnosti RM ze dne 4. 12. 2012
4. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
  4.1 Prodej nemovitostí – pozemku p.č. 6478 a pozemku p.č. 6507 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující I. H.
 4.2 Prodej nemovitostí – pozemku p.č. 1057/3 a části pozemku p.č. 1057/2 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující Topcentrum Čermák, s.r.o.
 4.3 Revokace usnesení zastupitelstva města ze dne 14.11.2012 v bodě č. 4/1 a návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní na prodej nemovitostí částí pozemků p.č. 2488/34 a 2488/36 v k.ú. Mikulov na Moravě, budoucí kupující Jihomoravský kraj.
 4.4 Žádost o odprodej nemovitosti pozemku p.č. 5964 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatel prodeje A. Ž.
 4.5 Smlouva o udělení souhlasu s realizací stavby „Polní cesta Pod Svatým kopečkem“ v k.ú. Mikulov na Moravě.
 4.6 Informace k soudnímu sporu o určení vlastnictví k pozemkům p.č.
836 a p.č. 855/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hliniště – žalobce V. Š.
5. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2013 pro město Mikulov
6. Rozpočtová opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulova na rok 2012
7. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vč. přílohy č. 1
8. „Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Mikulov 2013 – 2015“
9. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace G-centrum Mikulov
10. Žádost o změnu regulačního plánu „Mikulov, Na Hradbách“ – část bydlení
11. Projekt „Projekt výsadby nové aleje při silnici I/40 v k.ú. Mikulov na Moravě“ – financování projektu
12. Projekt „Obnova a využití kulturně – historické krajiny lokality Svatého kopečku v Mikulově“
13. Projekt „Pruský vojenský hřbitov z roku 1866 v Mikulově (okr. Břeclav)“ – schválení investičního záměru k realizaci akce a podání žádosti o státní účelovou dotaci
14. Soupis činností, souvisejících s budováním okružních křižovatek v Mikulově dle časové souslednosti
15. Dotazy členů ZM
16. Dotazy občanů
17. Závěr

V Mikulově dne 4. 12. 2012
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov