Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 20.02.2013

 

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města
na den 20. února (středa) 2013 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 17/2012/G ze dne 12. 12. 2012
3. Zpráva o činnosti RM za období od 7.12.2012 do 5.2.2013
4. Zápis z kontrolního výboru
5. Zápis z finančního výboru
6. Rozpočet města Mikulova na rok 2013
7. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
7.1. Prodej nemovitostí – částí pozemků p.č. 2488/34 a p.č. 2488/36 v k.ú. Mikulov na Moravě,
kupující Jihomoravský kraj

7.2. Prodej Návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitostí – pozemků v k.ú.
Mikulov na Moravě v lokalitě „Pod Novou“ – kupující VOLANSKI Group s.r.o., se sídlem
Praha, Kolínská 1686/13, PSČ 130 00 – důvodová zpráva.

7.3. Návrh na změnu kupní smlouvy na prodej nemovitostí – pozemků p.č. : 1982/1, 1982/2,
1982/3, 1982/4 a 1982/5 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. 28.října.
7.4. Návrh na podání žalob Města Mikulov na určení vlastnického práva k pozemkům v k.ú.
Mikulov na Moravě ve vlastnictví ČR v lokalitách Sv. kopečku a Za Střelnicí.

8. Žádost o poskytnutí dotace na provoz TIC Mikulov v roce 2013
9. Program prevence na místní úrovni 2013
10. Výroční zpráva městské policie Mikulov za rok 2012
11. Dotazy členů ZM
12. Dotazy občanů
13. Závěr

V Mikulově dne 11.02.2013

Rostislav Koštial
starosta města Mikulov