Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 24.4.2013

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města
na den 24. dubna (středa) 2013 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

 

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 18/2013/G ze dne 20. 2. 2013
3. Zpráva o činnosti RM za období od 20. 2. 2013 do 9. 4. 2013
4. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
4.1. Prodej nemovitosti – pozemku p.č. 2155/2 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující paní L.K.
4.2. Prodej nemovitosti – pozemku p.č. 3162/3 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující Archatt s.r.o.
4.3. Prodej nemovitosti – pozemku ve zjednodušené evidenci – původ PK p.č. 418 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující Z.Ž. a J.Ž.
4.4. Žádost o zrušení kupní smlouvy ze dne 1.3.2012 o prodeji nemovitostí – objektu č.p. 185 na pozemku p.č. 292 a p.č. 291, vše v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Kapucínská – kupující KELTEX spol. s r.o.
4.5. Využití objektů: rodinný dům č.p. 173 na pozemku p.č. 275 a jiná stavba č.p. 174 na pozemku p.č. 276 v k.ú. Mikulov na Moravě (bývalý Dům dětí a mládeže) na ul. Vrchlického
4.6. Žádost o prodej nemovitosti – části pozemku p.č. 3320/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě na ul. 22. dubna – žadatel Chateau Hill a.s.
4.7. Žádost o prodej nebo pronájem zemního sklepa pod pozemkem p.č. 5877 a pozemku p.č. 5848 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Zlámalova – žadatelé prodeje Bc. O.H. a Ing. M.S.
4.8. Žádost ing. J.M. a spol. Garážový park Strašnice a.s. – plnění závazků z kupní smlouvy na nemovitosti na ul. Koněvova (rozest. stavba tělocvičny, vč. pozemku p.č. 1627)
4.9. Návrh spol. MAMUT-REAL s.r.o. na uzavření smíru
5. Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a uzavření smluv na poskytnutí dotací.
6. Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2013
7. Návrh obecně závazné vyhlášky města Mikulov o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Návrh obecně závazné vyhlášky Města Mikulov k zajištění veřejného pořádku
9. Symboly města Mikulov
10. Dotazy členů ZM
11. Dotazy občanů
12. Závěr

V Mikulově dne 10. 4. 2013

Rostislav Koštial
starosta města Mikulov