Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 26.6.2013

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města
na den 26. června (středa) 2013 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 19/2013/G ze dne 24. 4. 2013
3. Zpráva o činnosti RM za období od 24. 4. 2013 do 11. 6. 2013
4. Zápis z jednání finančního výboru
5. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
5.1 Darování nemovitostí – části silnice č. III/42120 „Mikulov-Klentnice-Pavlov“ a silnice č. III/4148 „Na Mušlově – spojovací“ v k.ú Mikulov na Moravě, darující Jihomoravský kraj.
5.2 Kupní smlouva na prodej nemovitostí – pozemků p.č. 3275/23 a p.č. 3275/24 v k.ú. Mikulov na Moravě, v lokalitě ul. Bezručova.
5.3 Kupní smlouva na prodej nemovitosti – pozemku p.č. 3341 v k.ú. Mikulov na Moravě, v lokalitě ul. Vinohrady, kupující společnost E.ON Distribuce, a.s.
5.4 Kupní smlouva na prodej nemovitostí – zemního sklepa pod pozemkem p.č. 5877 a pozemku p.č. 5848 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě za ul. Zlámalova.
5.5 Nabídka na odkoupení budovy bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 8396 (Letohrádek Tichý ostrov(, vč. pozemků v k.ú. Mikulov na Moravě, žádost o změnu kupní smlouvy.
5.6 Prodej nemovitosti – pozemku p.č. 7750/4 v k.ú. Mikulov na Moravě – kupující CSA Immobilien, v.o.s., se sídlem Mikulov, Nádražní 677E, PSČ 692 01.
5.7 Žádost o odprodej nemovitostí – budovy č.p. 338 na pozemcích p.č.560 a p.č. 558/3 a pozemků p.č.: 560, 558/3 a 558/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě křižovatky ul. Brněnská a Husova.
5.8 Souhlas zastupitelstva města s bezúplatným převodem pozemku p.č. 2025 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě U Nádraží dle zák. č. 503/2012 Sb.
5.9 Žádost o změnu schváleného znění kupní smlouvy o převodu obecních pozemků v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Pod Novou – kupující VOLANSKI Group s.r.o., se sídlem Praha 3, Kolínská 1686/13, PSČ 130 00.
5.10 Informace o přezkoumání způsobu vyřízení žádosti o pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 24 na pozemku p.č. 38 v k.ú. Mikulov na Moravě a podnětu na pozastavení výkonu usnesení rady města ze dne 14.8.2012 v předmětné věci.
6. Změna v zakladatelské listině obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s. r. o., se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01
7. Zadání Změny č. 4 regulačního plánu „Mikulov, Na Hradbách“ – část bydlení
8. Rozpočtová opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulova na rok 2013
9. Závěrečný účet města Mikulova za rok 2012 a schválení účetní závěrky města Mikulova za rok 2012
10. Návrh obecně závazné vyhlášky města Mikulov o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov a uzavření smlouvy na poskytnutí dotace
12. Stížnost na nedodržování veřejného pořádku a rušení nočního klidu
13. Dotazy členů ZM
14. Dotazy občanů
15. Závěr

V Mikulově dne 13. 6. 2013
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov