Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 18.9.2013

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města
na den 18. září (středa) 2013 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Informace ke koncepci zabezpečení zdravotnické záchranné služby na území obcí Jihomoravského kraje, územní oddělení Břeclav (Mikulov) – bez písemného materiálu
3. Strategický plán rozvoje města 2013 – 2016
4. Kontrola Usnesení č. 20/2013/G ze dne 26. 6. 2013
5. Zpráva o činnosti RM za období od 18. 6. 2013 do 4. 9. 2013
6. Kontrola plnění opatření – Stížnost na nedodržování veřejného pořádku a rušení nočního klidu
7. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
7.1. Žádost o prodej nemovitosti – části pozemku p.č. 3320/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. 22. dubna – žadatel obchodní společnost Chateau Hill a.s., se sídlem Praha 6, Raisova 410/10, PSČ 160 00.
7.2. Žádost o odprodej nemovitosti – části pozemku p.č. 3339/1 v k.ú. Mikulov na Moravě – žadatelé: manželé M. a D. K.
7.3. Prodej nemovitostí – rodinného domu č.p. 949 na pozemcích p.č. 1966/1 a 1966/2 a pozemků p.č. 1966/1, 1966/2 a 1968 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Nádražní, kupující L. H.
7.4. Prodej nemovitostí – rodinného domu č.p. 943 včetně pozemku p.č. 1957 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Nádražní, kupující J. S.
7.5. Prodej budovy č.p. 185 a budovy bez č.p./č.e., včetně pozemků p.č. 292 a p.č. 291 (ul. Kapucínská)
8. Návrh Ing. Kolmačky zřídit krytou městskou tržnici v budově dnešního hasičského sboru na ul. Svobody
9. Žádost občanského sdružení Komerční zóna Mikulov – jihovýchod o.s. o realizaci inženýrských sítí
10. Změna č. 2 regulačního plánu „Mikulov, Pod Novou“
11. Restaurování soch v kapli č. 3 a č. 4 křížové cesty – přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
12. Smlouva o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod, projekt: Obnova a využití kulturně-historické krajiny v lokalitě Svatý kopeček v Mikulově
13. Projekt připravovaný městem do Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 „Cyklostezka Mikulov – Ottenthal, 2. etapa: prodloužení ve směru Drasenhofen“
14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 43/2013 ze dne 29. 5. 2013 o poskytnutí podpory z rozpočtu města Mikulov
15. Rozpočtová opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulova na rok 2013
16. Rozpočtový výhled města Mikulov 2014 - 2018
17. Dotazy členů ZM
18. Dotazy občanů
19. Závěr

V Mikulově dne 5. 9. 2013
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov