Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 6.11.2013

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města
na den 6. listopadu (středa) 2013 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 21/2013/G ze dne 18. 9. 2013
3. Zpráva o činnosti RM za období od 18. 9. 2013 do 15. 10. 2013
4. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
4.1. Žádost o prodej nemovitosti - pozemku p. č. 6278 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Mariánský kopec - žadatel pan J. D.
4.2. Žádost o prodej nemovitosti - části pozemku p.č. 3245 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Česká – žadatel E. V.
4.3. Žádost o prodej nemovitosti – části pozemku p.č. 6028 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatel P. M.
4.4. Prodej nemovitostí – pozemků za účelem výstavby garáží na ul. Bardějovská v k.ú. Mikulov na Moravě.
4.5. Prodej nemovitosti – části pozemku p.č. 3347/228 za účelem umístění nádob na komunální odpad v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Bardějovská.
4.6. Prodej nemovitostí na ul. Kapucínská č.p. 185 na pozemku p.č. 292, vč. pozemku a budovu bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 291 včetně pozemku.
4.7. Prodej nemovitostí na ul. 22. dubna – budovu bez č.p./č.ev. (stavba skladů) na pozemku p.č. 2192/5, včetně části pozemku p.č. 2192/5.
4.8. Prodej nemovitosti – části pozemku p.č. 7782/1 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující a povinný z věcného břemene European Data Project s.r.o.
4.9. Prodej nemovitosti – pozemku p.č. 5964 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Mariánského mlýna, kupující P. L.
5. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně přílohy č. 1
6. Návrh na zrušení MAD Mikulov linka 581 sloučením s linkou 585 Mikulov, žel. st. – Valtice, aut. st.
7. Rozpočtová opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulova na rok 2013
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 3/2013 ze dne 25. 4. 2013 o poskytnutí podpory z rozpočtu města Mikulov
9. Uspořádání místního referenda ve věci přebudování hasičské zbrojnice na městskou tržnici v Mikulově
10. Žádost Občanského sdruženi Paměť o využití a rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice v Mikulově pro účely Muzea železné opony.
11. Dotazy členů ZM
12. Dotazy občanů
13. Závěr

V Mikulově dne 22. 10. 2013
Rostislav Košial, starosta města Mikulov