Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 11.12.2013

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města
na den 11. prosince (středa) 2013 v 10,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 22/2013/G ze dne 6.11.2013
3. Zpráva o činnosti RM za období od 5.11.2013 do 25.11.2013
4. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
4.1. Prodej budovy bez č.p./č.ev. (stavba skladů) na pozemku p.č. 2192/5, vč. části pozemku, kupující: vlastníci jednotek v BD č. 1071/3
4.2. Prodej nemovitostí – částí pozemku p.č. 2357/2 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
4.3. Dodatek č. 4 ke kupní smlouvě na budovu bez č.p./č.ev. (Letohrádek Tichý ostrov) na pozemku p.č. 8396, vč. pozemků p.č. 9396 a p.č. 8401
4.4. Žádost o prodej části pozemku p.č. 2139/1 na ul. Nová, žadatelka: p. S. G.
4.5. Prodej nemovitosti – pozemku p.č. 3336/2 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující manželé M. a P. D.
4.6. Prodej nemovitostí – pozemků p.č. 5967/2 a 8783 v k.ú. Mikulov na Mor. v lokalitě Mariánského mlýna, kupující Mariánský mlýn s.r.o.
4.7. Prodej nemovitostí – budovy č.p. 185 na pozemku p.č. 292 vč. pozemku a budovy bez č.p./č.ev. na pozemku p.č. 291 vč. pozemku v k.ú. Mikulov na Mor. na ul. Kapucínská
5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 4.12.2013 – materiál bude předložen na jednání ZM 11.12.2013
6. Návrh jednatelů obchodní společnosti STKO, spol. s r.o. se sídlem Mikulov, Brněnská 65, PSČ 692 01 Mikulov
7. Rozpočtová opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulova na rok 2013
8. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014 pro město Mikulov
9. Podpora na úhradu nájemného – Spolek přátel židovské kultury
10. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na předfinancování projektu Dietrichsteinská hrobka v Mikulově
11. Vyúčtování a zhodnocení Pálavského vinobraní 2013
12. Informace o nabídce navázání partnerských vztahů s městem Piran ve Slovinsku
13. Budova č.p. 807 na pozemku p.č. 1603 v k.ú. Mikulov na Moravě – budova hasičské zbrojnice na ul. Svobody
14. Dotazy členů ZM
15. Dotazy občanů
16. Závěr

V Mikulově dne 3. 12.2013
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov