Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 26.2.2014

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)

s v o l á v á m

zasedání zastupitelstva města na den 26. února (středa) 2014 v 16,00 hod. do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 23/2013/G ze dne 11.12.2013
3. Zpráva o činnosti RM za období od 03.12.2013 do 04.02.2014
4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 22.01.2014
5. Návrh odměn neuvolněným členům ZM
6. Rozpočet města Mikulova na rok 2014
7. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
7.1. Darování nemovitostí - části silnice č. III/42120 „Mikulov- Klentnice-Pavlov“ a silnice č. III/4148 „Na Mušlově - spojovací“ v k. ú. Mikulov na Moravě, darující Jihomoravský kraj
7.2. Udělení souhlasu s realizací díla „Krajinné úpravy vybraných částí v k. ú. Mikulov na Moravě“
7.3. Prodej případně pronájem nemovitostí – budovy hasičské zbrojnice č. p. 807 včetně pozemků na ulici Svobody č.or. 27 v k. ú. Mikulov na Moravě (Zveřejnění č. 59/MA-2013)
8. Finanční oprava a odvod části dotace u projektu Potenciál využití OZE v česko-rakouském příhraničí
9. Žádost o poskytnutí dotace na provoz TIC Mikulov v roce 2014
10. Program prevence na místní úrovni 2014 (PPNMÚ 2014)
11. Dotazy členů ZM
12. Dotazy občanů
13. Závěr