Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 23.4.2014

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města na den 23. dubna (středa) 2014 v 16,00 hod. do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 24/2014/G ze dne 26.2.2014
3. Zpráva o činnosti RM za období od 25.2.2014 do 9.4.2014
4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2.4.2014
5. Návrh na konání místního referenda a vyhlášení konání místního referenda
6. Podněty na změny v novém Územním plánu Mikulov
7. Zadání Změny č. 2 regulačního plánu „Mikulov, Pod Novou“
8. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
8.1. Návrh na využití budovy občanské vybavenosti na ul. Koněvova č. p. 808 v k. ú. Mikulov na Moravě
8.2. Prodej nemovité věci - části pozemku p. č. 3342/1 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Vinohrady, kupující společnost E.ON Distribuce, a.s.
8.3. Prodej nemovité věci - části pozemku p. č. 1313/1 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. 1. května, kupující J. H.
8.4. Prodej nemovité věci - části pozemku p. č. 5850 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě vinic za ul. Zlámalova, kupující O. H.
8.5. Prodej nemovitých věcí - pozemku p. č. 1311/2 a pozemku p. č. 1311/3, obojí v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Zlámalova, kupující J. P.
9. Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a uzavření smluv na poskytnutí dotací
10. Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2014
11. Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
12. Výroční zpráva MP MIKULOV za rok 2013
13. Dotazy členů ZM
14. Dotazy občanů
15. Závěr