Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 25.6.2014

 P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 25. června (středa) 2014 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 25/2014/G ze dne 23.4.2014
3. Zpráva o činnosti RM za období od 23.4.2014 do 10.6 2014
4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.6.2014
5. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
5.1. Prodej nemovitosti – části pozemku p. č. 7379 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující E.ON
Distribuce, a.s.

5.2. Prodej pozemků p. č. 3088/263 a p. č. 3088/264 na ul. Hraničářů, kupující p. L. D.
5.3. Darování části silnice I. třídy I/52 – stavby „Mikulov-okružní křižovatka v ul.
Republikánské obrany u BILLY“.

5.4. Prodej nemovité věci – pozemku p.č. 5831/2 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul.
Zlámalova – kupující paní V. B. Z.
5.5. Zrušení předkupního práva města Mikulov k pozemku p. č. 2343/1, žadatel p. R. K.
5.6. Změna kupní smlouvy na pozemek p. č. 2218, vč. budovy č. p. 1080 na ul. Brněnská,
žadatel Archatt, s. r. o
.
5.7. Žádost o prošetření či doporučení ve věci pozemků p.č. 3336/4 a 583/2 v k.ú. Mikulov na
Moravě, žadatel p. F. Z.
6. Závěrečný účet města Mikulova za rok 2013
7. Účetní závěrka za rok 2013 města Mikulova
8. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov – dodatek č. 1 FC Pálava Mikulov
9. Rozhodnutí o poskytnutí příslibu dotace na provoz dětského centra Mrňouskové
10. Rozpočtová opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulova na rok 2014
11. Rozpočtový výhled města Mikulov 2015 – 2019
12. Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro následující volební období (2014-2018)
13. Materiály projednané Zastupitelstvem města Mikulova ve věci bývalé hasičské zbrojnice
14. Návrh na konání místního referenda a vyhlášení konání místního referenda
15. Napojení Obce Bavory na kanalizační síť a ČOV Města Mikulov
16. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozu plašičů ptáků
17. Členství města Mikulov v Asociaci měst pro cyklisty
18. Dotazy členů ZM
19. Dotazy občanů
20. Závěr