Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 24.9.2014

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 24. září (středa) 2014 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 26/2014/G ze dne 25. 6. 2014 a Usnesení č. 27/2014/G ze dne 9. 9. 2014
3. Zpráva o činnosti RM za období od 25. 6. 2014 do 9. 9. 2014
4. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
4.1. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 3023/68 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující E.ON Distribuce, a.s.
4.2. Prodej pozemků v k.ú. Mikulov na Moravě p.č. 3088/755 a části p. č. 3088/322 o výměře 35m2, kupující: L. M.
4.3. Prodej pozemků v k.ú. Mikulov na Moravě p.č. 6534/1 a p.č. 6534/3, kupující: M.B.
4.4. Žádost o koupi nemovitých věcí – pozemků v k.ú. Mikulov na Moravě lokalita Na Hradbách – žadatel korporace H.R.S. a.s., se sídlem Praha 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00
4.5. Nabídka daru nemovitých věcí – dárce spolek FC Pálava Mikulov, se sídlem Mikulov, Republikánské obrany 608, PSČ 692 01
4.6. Poskytnutí účelového finančního daru – obdarovaný spolek Občanské sdružení BILICULUM, se sídlem Mikulov, Růžová 561/1, PSČ 692 01
5. Dotace z rozpočtu města
6. Návrh minimální sítě služeb sociální prevence v okrese Břeclav
7. Rozpočtová opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulova na rok 2014
8. Smlouva o spolupráci při realizaci projektu s názvem „Sblížení v přírodě“
9. Dotazy členů ZM
10. Dotazy občanů
11. Závěr

V Mikulově dne 15. 9. 2014
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov