Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 10.12.2014

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 10. prosince (středa) 2014 v 10,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 28/2014/G ze dne 24. 9. 2014 a Usnesení č. 1/2014/H ze dne 6. 11. 2014
3. Zpráva o činnosti RM za období od 24. 9. 2014 do 25. 11. 2014
4. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
4.1. Prodej nemovité věci – pozemku p. č. 6461 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě
zahrádkářské osady „Za Kasárnami“, kupující H.V.
4.2. Návrh na revokaci usnesení ZM ve věci prodeje nemovitých věcí – pozemků p. č. 558/3 a
p. č. 560, jejichž součástí je budova č. p. 338 a pozemku p. č. 558/1 v k. ú. Mikulov na
Moravě na ul. Brněnská č. or. 13, kupující J.V.
4.3. Prodej částí pozemků p. č. 1937/1 a p. č. 1944/3 v k. ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul.
Republikánské obrany
4.4. Darování movité věci – 1 ks defibrilátoru Městem Mikulov jako dárcem, obdarovaný
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

5. Svěření úkolů místostarostce
6. a) Žádost FC Pálava Mikulov o změnu účelu poskytnutí podpory z rozpočtu města
6. b) Žádost spolku Mrňouskové Dětské centrum Mikulov o poskytnutí dotace na jednorázovou akci - Mikuláš u Mrňousků
7. Rozpočtová opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na rok 2014
8. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015 pro město Mikulov
9. Návrh Obecně závazné vyhlášky (OZV) města Mikulov o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Mikulov č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně přílohy č. 1
11. Postup při monitoringu a vyhodnocování plnění Strategického plánu rozvoje města Mikulov na roky 2013 – 2016; změna přílohy č. 4
12. Dotazy členů ZM
13. Dotazy občanů
14. Závěr

V Mikulově dne 1. 12. 2014
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov