Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 18.2.2015

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 18. února (středa) 2015 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 2/2014/H ze dne 10. 12. 2014
3. Zpráva o činnosti RM za období od 10. 12. 2014 do 3. 2. 2015
4. Rozpočtová opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov na r. 2014 (PDF, 10,0MB)
5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 21. 1. 2015 (PDF, 2,1MB)
6. Návrh rozpočtu na rok 2015 (PDF, 28,2MB)
7. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
7.1. Prodej nemovité věci – pozemku p.č. 5849 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě za ul. Zlámalova, kupující P.S.
7.2. Prodej nemovité věci – částí pozemků p.č. 1937/1 a 1944/3 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Republikánské obrany, kupující manželé M. a M. P.
7.3. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č.3088/322 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Hraničářů, kupující L. M.
7.4. Využití budovy č.p. 807 na ul. Svobody (areál bývalé hasičské zbrojnice) (PDF, 2,2MB)
7.5. Schválení bezúplatného převodu nemovité věci – pozemku p.č. 270 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Vrchlického od vlastníka ČR ÚZSVM do vlastnictví Města Mikulov. (PDF, 3,1MB)
8. Změna dozorčí rady obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 1, 692 01
9. Odstoupení jednatele a návrh na změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., se sídlem Mikulov, Náměstí 1, 692 01
10. Žádost o dotaci na provoz TIC Mikulov (PDF, 5,8MB)
11. Roční zpráva o realizaci strategického plánu rozvoje města Mikulov (PDF, 9,9MB)
12. Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 4 regulačního plánu „Mikulov, Na Hradbách“  (PDF, 9,0MB)
13. Úprava míst pro odkládání odpadu (PDF, 4,1MB)
14. Delegování náhradníka oprávněného jednat za člena – Asociace měst pro cyklisty města Mikulov (PDF, 0,7MB)
15. Návrh na člena představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (PDF, 0,8MB)
16. Delegování zástupců na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
17. Program prevence na místní úrovni 2015 (PPNMÚ 2015) (PDF, 6,5MB)
18. Výroční zpráva MP MIKULOV za rok 2014 (PDF, 4,9MB)
19. Dotazy členů ZM
20. Dotazy občanů
21. Závěr

V Mikulově dne 4. 2. 2015
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov