Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 6.5.2015

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 6. května (středa) 2015 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 3/2015/H ze dne 18.02.2015 a Usnesení č. 4/2015/H ze dne 11.03. 2015
3. Zpráva o činnosti RM za období od 18.02.2015 do 27.04.2015
4. Rozpočtová opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na r. 2015
5. Schválení poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení uzavření Smluv o poskytnutí dotací
6. Poskytnutí peněžitého daru HZS JMK
7. Návrh odměn neuvolněným členům ZM
8. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
8.1. Prodej nemovité věci - pozemku p.č. 1307/4 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující: p. D.S.,
8.2. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 3240/2 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatel p. J.K.,
8.3. Bezúplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 3382/2 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. Brněnská od vlastníka – ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov,
8.4. Návrh na rekonstrukci budovy č.p. 338 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Brněnská č.or. 13 + žádost o odprodej nemovitých věcí – pozemků p.č. 558/3 a p.č. 560, jejichž součástí je budova č.p. 338 a části pozemku p.č. 558/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Brněnská č.or. 13, žadatel T.R.
8.5. Prodej pozemku p.č. 1603, vč. součásti-budovy č.p. 807 a části pozemku p.č. 1604, k.ú. Mikulov na Moravě (bývalá hasičská zbrojnice, ul. Svobody).
9. Žádost o koupi nemovitých věcí – pozemků v k.ú Mikulov na Moravě lokalita Na Hradbách – žadatel korporace H.R.S. a.s. se sídlem Praha 1, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00
10. Oznámení jednatele společnosti STKO, spol. s r.o., se sídlem Mikulov, Brněnská 65, PSČ 692 01, o odstoupení z funkce
11. Oznámení člena dozorčí rady spol. STKO, spol s.r.o. se sídlem Mikulov, Brněnská 65 o odstoupení z funkce
12. Dotazy členů ZM
13. Dotazy občanů
14. Závěr

V Mikulově dne 27. 4. 2015
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov