Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 24. 6. 2015

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 24. června (středa) 2015 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 5/2015/H ze dne 6. 5. 2015
3. Zpráva o činnosti RM za období od 5. 5. 2015 do 3. 6. 2015
4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 6. 2015
5. Závěrečný účet města Mikulov za rok 2014 (PDF, 88,9MB)
6. Účetní závěrka města Mikulov za rok 2014 (PDF, 20,1MB)
7. Rozpočtová opatření č. 3 k rozpočtu města Mikulov na r. 2015 (PDF, 5,4MB)
8. Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov - individuální (PDF, 11,8MB)
9. Úprava provozu na ulici Koněvova, Mikulov (PDF, 0,6MB)
10. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
  10.1. Prodej nemovitých věcí – pozemků p.č. 3034/13, p.č. 3034/14, p.č. 3036/5, p.č. 3036/6, p.č. 3036/7, p.č. 3031/83 p.č. 3031/84 a p.č. 3031/85 oddělených geometrickým plánem zak.č. 3542-5/2014 z pozemků p.č. 3034/2, p.č. 3036/1 a p.č. 3031/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Na Hradbách (Zveřejnění č. 23/MA-2015)
  10.2. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 3347/242 v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatelé J. a K.K.
  10.3. Prodej nemovité věci – pozemku p.č. 9074 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě pod Mušlovem – kupující p. J.S.
  10.4. Prodej pozemků p.č. 1271/1 a p.č. 1271/3 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. 1. května, kupující P.K.
  10.5. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 5831/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Zlámalova, kupující J.K.
  10.6. Prodej nemovité věci – pozemku p.č. 2472/3 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující manželé A. a J.B.
  10.7. Budoucí odkoupení části pozemku p.č. 6405 ze společného jmění manželů J. a D.B. v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě za ul. Bezručova, budoucí kupující Město Mikulov
  10.8. Vklad majetku Města Mikulov do společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (PDF, 11,5MB)
11. Poskytnutí účelového finančního daru – obdarovaný Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Mikulov na Moravě, se sídlem Mikulov, Náměstí 164/4, PSČ 692 01 (PDF, 1,9MB)
12. Volba přísedících okresního soudu v Břeclavi (PDF, 0,4MB)
13. Žádost zastupitele Ing. et Ing. Tomáše Hlavenky, MBA o projednání bodu na jednání ZM (PDF, 3,2MB)
14. Dotazy členů ZM
15. Dotazy občanů
16. Závěr

V Mikulově dne 10. 6. 2015
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov