Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 23. 9. 2015

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 23. září (středa) 2015 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 6/2015/H ze dne 24. 6. 2015
3. Zpráva o činnosti RM za období od 24. 6. 2015 do 8. 9. 2015
4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 2. 9. 2015
5. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 1. 7. 2015 a 2. 9. 2015
6. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
6.1. Prodej nemovitých věcí – pozemků p.č. 3034/13, p.č. 3034/14, p.č. 3036/5, p.č. 3036/6, p.č. 3036/7, p.č. 3031/83, p.č. 3031/84 a p.č. 3031/85 oddělených geometrickým plánem zak.č. 3542-5/2014 z pozemků p. č. 3034/2, p.č. 3036/1 a p.č. 3031/1 v k.ú. Mikulov na Moravě lokalita Na Hradbách - kupující H.R.S., a.s. se sídlem Praha 1, Truhlářská 1108/2, PSČ 110 00
6.2. Prodej části pozemku p.č. 3088/322 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující: L.M.
6.3. Prodej nemovitých věcí – pozemků p.č. 3088/503, 3088/25, 3088/509, 3088/36, 3088/508, 2113, 2050/2 a 3088/255 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě sídliště, kupující: E.ON Distribuce, a.s.
6.4. Nabídka na odkoupení nemovitých věcí – pozemků p.č. 3192/9 a 3185/7 v k ú. Mikulov na Moravě v lokalitě ul. K Vápence, prodávající O.K. v zastoupení realitní kanceláře Moravika, s.r.o.
6.5. Darování nemovité věci – pozemku p.č. 6171/1 včetně účelové komunikace v k.ú. Mikulov na Moravě, dárce BREAS, a.s.
6.6. Budoucí darování stavby „Mikulov-vjezdový ostrůvek, ul. Bezručova“ včetně pozemků, budoucí obdarovaný Jihomoravský kraj
6.7. Závazky z kupní smlouvy na pozemek p.č. 1627, vč. rozestavěné stavby, ul. Koněvova, návrh dodatku č. 3
7. Zadání „Územní plán Mikulov“
8. Doplnění Strategického plánu rozvoje města Mikulov 2013 -2026
9. Akční plán města Mikulov na roky 2015 – 2018
10. Návrh minimální sítě sociálních služeb v ORP Mikulov a garance finanční spoluúčasti na rok 2016
11. Návrh variantního řešení hlasovacího zařízení s funkcí jmenovitého hlasování
12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
13. Rozpočtová opatření č. 4 k rozpočtu města Mikulov na rok 2015
14. Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Mikulov a schválení dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace
15. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace
16. Smlouva o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE
17. Oznámení člena dozorčí rady společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. se sídlem Mikulov, Pavlovská 12. PSČ 692 01, o odstoupení z funkce
18. Dotazy členů ZM
19. Dotazy občanů
20. Závěr

V Mikulově dne 10.09.2015
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov