Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 11.11.2015

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 11. listopadu (středa) 2015 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
2.1. Prodej nemovitých věcí - pozemků p. č. 558/3 a p. č. 560, jejichž součástí je budova č. p. 338 a pozemek p. č. 558/1 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Brněnská č. or. 13, kupující pan Z.T.
2.2. Prodej nemovité věci - části pozemku p. č. 1727/2 v k. ú. Mikulov na Moravě na ul. Valtická, kupující Stavoserv 3T, s. r. o. se sídlem Mikulov, Vídeňská 41, PSČ 692 01, Mikulov
2.3. Návrh na prodej nemovitých věcí – pozemků, vinic v k.ú. Mikulov na Moravě za ul. Zlámalova (p.č. 5102 a současně část pozemku p.č. 5104) a p.č. 6966 v lokalitě Nad starou celnicí   
2.4. Využití nemovitých věcí v k. ú. Mikulov na Moravě – pozemku p.č. 1603, vč. jeho součásti – budovy č. p. 807 a části pozemku p.č. 1604 (areál bývalé hasičské zbrojnice na ul. Svobody)
3. Akční plán města Mikulov 2015 – 2018
4. Rozpočtová opatření č. 5 k rozpočtu města Mikulov na r. 2015
5. Dodatek ke smlouvě o přípravě a pořádání Concentus Moraviae – zahajovací koncert
6. Schválení dodatků ke smlouvám o poskytnutí  dotace
7. Změna č. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva města Mikulov
8. Závěr