Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 09.12.2015

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 9. prosince (středa) 2015 v 10,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 7/2015/H ze dne 23. 9. 2015 a č. 8/2015/H ze dne 11. 11. 2015
3. Zpráva o činnosti RM za období od 22. 9. 2015 do 24. 11. 2015
4. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 25. 11. 2015
5. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 25. 11. 2015
6. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 pro město Mikulov
7. Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Mikulov na r. 2015
8. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
 8.1. Návrh kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí – pozemků, vinic p.č. 5102 a části p.č. 5104 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující – CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a.s.
 8.2. Prodej nemovité věci – pozemku, vinice p.č. 6966 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě Nad Starou celnicí, žadatel: M.O.
 8.3. Prodej nemovité věci – pozemku p.č. 6831 případně jeho části v k.ú. Mikulov na Moravě, žadatelka: H. O.
 8.4. Prodej části pozemku p. č. 108/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, ul. Husova, žadatelé: M. K. a A. P.
 8.5. Prodej části pozemku p. č. 3320/1 v k. ú. Mikulov na Moravě, ul. 22. dubna, žadatel: CHÂTEAU HILL, a.s.
 8.6. Návrh Ředitelství silnic a dálnic ČR na uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě
9. Komunitní plán sociálních služeb pro ORP Mikulov 2016 – 2018
10. Zabezpečení povinností Města Mikulov na úseku požární ochrany
11. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně přílohy č. 1
12. Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 3/2015, kterou se mění OZV č. 3/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
13. Podání společnosti Gebauer a Griller, Kabelltechnik, spol. s r.o., Nádražní 677E, 69201 Mikulov
14. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
15. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
16. Závěr

V Mikulově dne 25. 11. 2015
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov