Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 24.02.2016

POZVÁNKA

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
svolávám
zasedání zastupitelstva města
na den 24. února (středa) 2016 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 9/2015/H ze dne 9. 12. 2015
3. Zpráva o činnosti RM za období od 15. 12. 2015 do 2. 2. 2016
4. Zápisy z jednání kontrolního výboru ze dne 27. 1. 2016 a 10. 2. 2016
5. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
5.1. Prodej pozemku p.č. 6966 v k.ú. Mikulov na Moravě, kupující M.O.
5.2. Odstoupení od záměru odkoupení nemovitých věcí  –  pozemků p. č. 558/3 a p. č. 560, jejichž součástí je budova č. p. 338 a pozemku p. č. 558/1 v k.ú. Mikulov na Moravě  na ul. Brněnská č. or. 13, odstupující p. Z.T.
5.3. Bezúplatný převod nemovitých věcí - pozemku p.č.  270 a zemního sklepa na pozemku p.č. 270 v k. ú. Mikulov na Moravě za budovou „Centra volného času“ od vlastníka - ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov
6. Zápisy z jednání finančního výboru
7. Rozpočet města Mikulov na rok 2016
8. Návrh odměn neuvolněným členům ZM
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, včetně přílohy č. 1
10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o nočním klidu
11. Vyhlášení dotačních programů pro r. 2016
12. Žádosti o individuální dotace z rozpočtu města Mikulov na rok 2016 – TIC Mikulov o.p.s., Virtuosi di Mikulov, Národopisný soubor Pálava Mikulov
13. Roční zpráva o realizaci Strategického plánu rozvoje města Mikulov 2013 – 2016
14. Výroční zpráva MP Mikulov za rok 2015
15. Program prevence na místní úrovni 2016 (PPNMÚ 2016)
16. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací
17. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
18. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
19. Závěr

 

V Mikulově dne 3. 2. 2016
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov