Mikulov

Matteriály pro jednání zastupitelstva dne 11.05.2016

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 11. května (středa) 2016 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 10/2015/H ze dne 24. 2. 2016
3. Zpráva o činnosti RM za období od 23. 2. 2016 do 29. 4. 2016
4. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 6. 4. 2016
5. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
5.1. Smlouva o výstavbě 2 jednotek (byty) v budově č.p. 1384, 1385, 1386, 1387, která je součástí pozemku p.č. 3088/4 v k.ú. Mikulov na Moravě, ul. Kpt. Jaroše
5.2. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č. 5831/1 v k.ú. Mikulov na Moravě v lokalitě za ul. Zlámalova, kupující H.O.
5.3. Žádost o směnu nemovitostí – části pozemku p.č. 2330/3 ve vlastnictví O.Z. za část pozemku p.č. 3394/2 ve vlastnictví Města Mikulov
5.4. Žádost o odprodej nemovité věci – části pozemku p.č. 558/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Brněnská č. or. 13, žadatelka V.B.Z.
5.5. Smlouva o bezúplatném převodu k nemovitým věcem – pozemku p.č. 270 a zemnímu sklepu na pozemku p.č. 270 v k.ú. Mikulov na Moravě za budovou „Centra volného času“ od vlastníka – ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mikulov
5.6. Nepeněžní vklad do majetku obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
5.7. Souhlas s umístěním stavby „Rychlostní silnice R52, stavba 5206 Perná – st. hranice ČR/Rakousko“, úsek km 34,550 – 38,445, v k.ú. Mikulov na Moravě
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím oprávněným Město Mikulov a vlastníkem pozemků Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
7. Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulov na rok 2016
8. Rozhodnutí o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2016
9. Mrňouskové dětské centrum Mikulov – poskytnutí finančního daru
10. Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č. 2 regulačního plánu „MIKULOV, POD NOVOU“
11. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, kterou se mění OZV č. 5/2010 o místních poplatcích ve znění OZV č. 2/2011 v příloze č. 1 – specifikace veřejného prostranství
12. Odstranění objektu na ul. Česká 144/9, Mikulov
13. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
14. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
15. Závěr

V Mikulově dne 2. 5. 2016
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov