Mikulov

Materiály pro jednání zastupitelstva dne 22.6.2016

P O Z V Á N K A

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, dle ustanovení § 92 odst. (1)
s v o l á v á m
zasedání zastupitelstva města
na den 22. června (středa) 2016 v 16,00 hod.
do zasedacího sálu II. v 1. mezipatře nové budovy Městského úřadu Mikulov

PROGRAM:

1. Zahájení
2. Kontrola Usnesení č. 11/2016/H ze dne 11. 5. 2016
3. Zpráva o činnosti RM za období od 11. 5. 2016 do 3. 6. 2016
4. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 1. 6. 2016
5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 8. 6. 2016
6. Závěrečný účet města Mikulov za rok 2015
7. Účetní závěrka města Mikulov k 31. 12. 2015
8. Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Mikulov na rok 2016
9. Prodeje, koupě, majetkově právní záležitosti
9/1 Prodej části pozemku p.č. 108/1 v k.ú. Mikulov na Moravě, ul. Husova, žadatel:M. P.
9/2 Prodej části pozemku p.č. 3347/242 v k.ú. Mikulov na Moravě, ul. Dukelská, žadatelé J. K a K. K.
9/3 Prodej nemovitých věcí – částí pozemku p.č. 558/1 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Brněnská č. or. 13, kupující V. B. Z.
9/4 Návrh na odprodej pozemku p.č. 232/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 144 v k.ú. Mikulov na Moravě na ul. Česká č. or. 9
9/5 Prodej bytové jednotky č. 1175/12 na ul. 22. dubna č. p. 1174, 1175, Mikulov, vč. spoluvl. podílů na společných částech budovy a pozemku, kupující: P. S.
9/6 Zrušení zástavního práva – půdní vestavby v BD na ul. Větrná, Hraničářů, Kpt. Jaroše, Pod Strání, byty v BD na ul. Nádražní
9/7 Schválení dokumentace za účelem aktualizace Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mikulov na Moravě
10. Návrh sítě sociálních služeb pro ORP Mikulov za rok 2017
11. Změna statutárního orgánu společnosti TEDOS Mikulov s. r. o, se sídlem Mikulov, Pavlovská 12, PSČ 692 01
12. Dotazy, připomínky, podněty a žádosti o informace členů ZM
13. Návrhy, připomínky a podněty občanů města
14. Závěr

V Mikulově dne 14. 6. 2016
Rostislav Koštial
starosta města Mikulov