Mikulov

Homepage > News > Připomínky k hotelu GOLF GRAMI

Novinky a aktuality

22/5 2009

Připomínky k hotelu GOLF GRAMI

Otázka:

1) Ve čtvrtek jsem šla tudy s kočárkem a před vchodem do hotýlku p.Buchty stála auta tak, že jsem musela jet z části po silnici. Bude se něco řešit. Zrušil zde městský trávník, část městského chodníku připojil vizuálně ke svému domu a udělal si z něj parkoviště. Přeměří někdo jeho a městský pozemek. A.

2) Nedávno jsem se dotazovala na otázky@mikulov.cz, proč má pan ...... z podstatné části městského chodníku udělané parkoviště před svým hotelem na ul. Vídeňská v Mikulově a proč provozuje nekolaudovaný hotel. Nevím proč mi nebylo tak jak je psáno v otázkách a odpovědích odpovězeno. Tak tedy nejmenuji, podle náhubkového zákona, slušně se táži a žádám o odpověď. Andrea

Odpověď:

Připomínky k podnikání pana Buchty na ul. Vídeňská prověřoval odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor živnostenský a odbor vystavby. Vyjádření těchto odborů je přílohou.
V poslední připomínce, která došla dnes od "svazu ubytovatelů" je mnoho dalších připomínek a vedení města se touto situací bude zabývat.

Eduard Kulhavý-místostarosta

--------------------------------------------------------------------------------
Dobrý den,

mezi chodníkem přilehlým ke stavbě-nemovitosti p. Buchty a silniční komunikací ulice Na Hradbách, byl v souladu s dohodou mezi stavebníkem a odborem životního prostředí MěÚ Mikulov, zachován a nově instalován pruh veřejné doprovodné zeleně se třemi vysázenými okrasnými keři a založeným trávníkem. Jak je patrno z fotografie dotčené lokality, pořízené dne 5.5.2009, nebyl tedy uskutečněn původní záměr, zadláždění celého podélného pásu pozemku mezi chodníkem a silnicí. Odbor životního prostředí MěÚ Mikulov nemá námitek k provedeé úpravě pozemku, který následně může plnit funkci součásti veřejné zeleně v ulici Na Hradbách.
Stav porostu odpovídá současným půdně klimatickým podmínkám stanoviště, travní porost je ve svém růstu a dalším vývoji negativně ovlivněn srážkovým deficitem doprovázeným vyššími teplotami i vyšší intenzitou slunečního záření, než je v této roční době v místě obvyklé.

S pozdravem - J. Hluchý
--------------------------------------------------------------------------------

Chodníky přilehlé k nemovitosti pana Buchty odpovídají stanoveným normám.Parkování na chodníku p.Buchta nemá povolené. V případě, že na chodníku parkují motorová vozidla toto je nutno řešit s Městskou policií. Na nesprávné parkování byl p.Buchta několikrát upozorněn vedoucím odboru dopravy. Odbor dopravy ale nemá pravomoc zamezit nedodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích.

P.Snášel

Odbor dopravy
--------------------------------------------------------------------------------
Věc: provozování živnosti v nezkolaudovaných objektech

Dle ustanovení § 17 odst. 1,2 a 4 živnostenského zákona - oprávněnost umístění provozovny na určitém místě je živnostenskému úřadu podnikatel povinen prokázat na žádost (nikoliv předem).

Dále je podnikatel povinen zajistit způsobilost provozovny pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (např. zák. č. 183/2006 Sb.., o územním plánování a stavebním řádu), doklad o způsobilosti provozovny může živnostenský úřad vyžadovat pouze na provozovně, nikoliv při ohlášení zahájení provozování živnosti v provozovně.

Z výše uvedeného vyplývá, že živnostenský úřad nevydává kolaudační rozhodnutí ani povolení ke způsobilosti provozovny, toto si musí podnikatel před zahájením provozování živnosti zajistit sám na příslušném stavebním úřadě.

Kontrolou živnostenského rejstříku bylo zjištěno, že pan PaeDr. Vít Buchta. Ing. Doposud živnostenskému úřadu neohlásil provozování ubytovacích služeb na adrese Vídeňská, Mikulov.

Podávám Vám tuto zprávu a jsem s pozdravem

Marie Hluchá

odbor obecní živnostenský úřad
--------------------------------------------------------------------------------
Vyjádření paní Alexové:

Vyjádření ve věci stavby nazvané "přístavba RD Mikulov, Vídeňská 54", na pozemcích parc.č. 1761, 1762 v katastrálním území Mikulov na Moravě.

Na předmětné stavbě byly v průbehu měsíce dubna 2009 stavebním úřadem provedeny dvě prohlídky, při nichž nebylo zjištěno její užívání. Co se týče právního stavu stavby, v současné době probíhá správní řízení, které ještě není ukončené. Toto řízení není dle stavebního zákona veřejné a informace lze poskytovat toliko účastníkům řízení a to cestou podle správního řádu a stavebního zákona. Obecně k věci zjištění užívání stavby bez kolaudačního rozhodnutí je nutno podotkout, že stavební úřad nemá v žádném z ustanovení stavebního zákonna oporu v možnosti prošetření stavby bez předchozího oznámení o provedení prohlídky. Vstupovat na pozemky či stavby bez vědomí vlastníka může stavební úřad toliko ve veřejném zájmu, který je stavebním zákonem prezentován bezprostředním ohrožením života nebo zdraví osob či zvířat, provedení nutných zabezpečovacích prací či vyklizení stavby.

Sample image

RSS news from Mikulov.ct

All news from Mikulov. What is RSS?

Archiv novinek

Show photo gallery