Mikulov

Obnova křížové cesty v Mikulově

Křížová cesta na Svatém kopečku v Mikulově je jednou z nejstarších z dochovaných křížových cest v českých zemích. Objekty na vrcholu Svatého kopečku jsou vystavovány ve větší míře nepříznivým klimatickým podmínkám a dochází tak k častým poškozením. V průběhu staletí musely být objekty opakovaně opravovány.

Poslední obnova objektů křížové cesty

Obnova kaple Božího hrobu

Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Mikulov, opravila tuto kapli v období roku 2009 - 2010 díky finanční dotaci z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření Realizace místní rozvojové strategie MAS Mikulovsko. Celkový finanční objem akce činil cca 1,1 mil. Kč. Součástí tohoto projektu byla oprava celého vnějšího pláště kaple, oprava vnitřních omítek a podlahy, obnova vstupní mříže a restaurování sochy Ježíše Krista.

 Boží hrob před opravou, Josef Hromek Boží hrob před opravou, Josef Hromek Čelní pohled, Boží hrob před opravou, Josef Hromek Vstup do Božího hrobu před opravou, Josef Hromek Pohled z Božího hrobu, Josef Hromek Socha Ježíše Krista, Boží hrob před opravou, Josef Hromek Socha mrtvého Ježíše Krista, Josef Hromek Schodiště k Božímu hrobu, Josef Hromek Boží hrob, Josef Hromek Boží hrob, východní pohled, Josef Hromek

Následně v roce 2009 převzalo město Mikulov od církve jednotlivé objekty za účelem jejich opravy do dočasné výpůjčky a byly provedeny tyto aktivity a opravy:

Obnova kaple sv. Šebestiána a zvonice

Tyto dvě významné kulturní památky byly obnoveny v rámci projektu „Obnova a využití kulturně-historické krajiny v lokalitě Svatý kopeček v Mikulově“. Městu Mikulov podařilo z operačního programu ROP Jihovýchod získat 85% dotaci, přičemž celkové náklady na projekt činily 7,7 mil. Kč. Byly kompletně provedeny opravy vnějších plášťů u kaple sv. Šebestiána a zvonice. Dále byly opraveny interiéry zvonice a v nich byla nově zřízena stálá expozice o historii křížové cesty. Součástí projektu byla také oprava havarijního stavu přístupového schodiště ke kapli Božího hrobu a vybudování naučné stezky Svatý kopeček v Mikulově včetně odpočinkových míst.

Kaple sv. Šebestiána a zvonice před obnovou, Josef Hromek Kaple sv. Šebestiána před obnovou, Josef Hromek Kaple sv. Šebestiána před obnovou, Josef Hromek Kaple sv. Šebestiána při obnově, Josef Hromek Kaple sv. Šebestiána a zvonice před obnovou, Josef Hromek Opravená lucerna kaple sv. Šebestiána, obnova, Josef Hromek Obnovená kupole s lucernou, kaple sv. Šebestiána, Josef Hromek Zákristie kaple sv. Šebestiána před obnovou, Josef Hromek Detaily kaple sv. Šebestiány před opravou, Josef Hromek Pohled na štít kaple sv. Šebestiána před obnovou, Josef Hromek Střecha zákristie kaple sv. Šebestiána před obnovou, Josef Hromek Vstupní portál kaple sv. Šebestiána, Josef Hromek Vstupní dveře kaple sv. Šebestiána před obnovou, Josef Hromek Odstraněná vnitřní omítka při obnově, kaple sv. Šebestiána, Josef Hromek Kaple sv. Šebestiána po obnově, Josef Hromek Pohled ze východní strany, Josef Hromek

 Zvonice před obnovou, Josef Hromek Zvonice před obnovou, Josef Hromek Vnější plášť zvonice před opravou, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 1. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 1. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 1. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 1. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, zazděná okna, Josef Hromek Interiér zvonice před opravou, Josef Hormek Zvonice po opravě 2015, Josef Hromek Interiér zvonice po opravě, Josef Hromek Zvonice s kaplí Sv. Šebestiána, Josef Hromek

Stavební obnova kapliček na Svatém kopečku v Mikulově

Kaple č. 1 až 14 byly postupně od roku 2011 až do roku 2014 adoptovány a obnoveny soukromými osobami – donátory. Jejich činnost spočívala především v obnově vnějšího pláště jednotlivých kapliček (oprava zastřešení, omítek, vnitřní dlažby, aj.) a také vyčištění okolního prostoru od náletových dřevin.

Vnitřní výzdoba jednotlivých kapliček pak byla obnovena za pomocí výše uvedených aktivit (dárcovská SMS, dotace z Fondu malých projektů), a dále také díky finanční podpoře Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje, města Mikulov, restaurátorské firmy Lukas, Brno.

Zdroje pro obnovu doplnil také soubor aktivit, jako například charitativní akce dražby obrazu malíře Jánuše Kubíčka s názvem Pohled na Mikulov a dále byl v roce 2012 přijat dar fyzické osoby ve výši 1 mil. Kč určený pro obnovu křížové cesty na Svatém kopečku.

Další aktivity, které pomohli opravě křížové cesty

Dárcovská SMS

Do projektu záchrany kapliček na Svatém kopečku byla zapojena i široká veřejnost, která mohla přispět na obnovu formou dárcovské SMS. Při realizaci sbírky s Městem Mikulov spolupracoval Spolek přátel Mikulova. Sbírka cca 2 roky a za dobu konání této sbírky se na jejím účtu sešlo více než 130 tis. Kč. V roce 2013 bylo z těchto prostředků uhrazeno restaurování sochy sv. Ježíše v kapli č. 7 a dále byla v roce 2014 zhotovena nová kovová mříž v kapli č. 12.

Dotace z Fondu malých projektů

Město Mikulov realizovalo v období od 11/2011 do 12/2012 projekt s názvem „Záchrana kapliček na Svatém kopečku“. V rámci tohoto projektu byly obnoveny sochy v kaplích č. 1, 4 a 5. Obnovné práce spočívaly v restaurování kamene a polychromie celkem 8 soch umístěných v těchto kaplích. Zahraničním partnerem akce byla rakouská obec Falkenstein. Tento projekt byl financován z Fondu malých projektů Jižní Morava-Dolní Rakousko a jeho celkový finanční objem činil cca 600 tis. Kč.

Všem donátorům a osobám, které se podíleli finančně i organizačně na rozsáhlé a komplikované obnově tímto DĚKUJEME.

Po ukončení oprav byl areál křížové cesty na Svatém kopečku v Mikulově s poutní kaplí sv. Šebestiána vládou České republiky prohlášen od 1. července 2018 za národní kulturní památku a v září 2020 byla celá křížová cesta vrácena zpět vlastníkovi Římskokatolické farnosti u kostela sv. Václava.