Mikulov

Obnova křížové cesty v Mikulově

Křížová cesta na Svatém kopečku v Mikulově je jednou z nejstarších z dochovaných křížových cest v českých zemích.

Objekty na vrcholu Svatého kopečku jsou vystavovány ve větší míře nepříznivým klimatickým podmínkám a dochází tak k častým poškozením. V průběhu staletí musely být objekty opakovaně opravovány. Protože od poslední obnovy objektů křížové cesty v letech 1989 – 1997 uběhlo již cca 20 let, vyžadoval jejich stavební stav opětovnou obnovu.  Vzhledem k náročnosti oprav této unikátní památky a jejímu významu při utváření vnějšího obrazu města vstoupilo do příprav na obnovu křížové cesty i Město Mikulov. To se rozhodlo vzít si od církve jednotlivé objekty za účelem jejich opravy do dočasné výpůjčky. V roce 2009 byl zpracován první projekt pro celkovou obnovu křížové cesty. Cílem projektu byla nejen stavební obnova všech objektů křížové cesty, ale také obnovení či doplnění jejich vnitřní výzdoby. Protože se ale nepodařilo získat dotaci na obnovu celé křížové cesty, vznikala tak postupně celá řada dílčích aktivit. A právě díky nim se podařilo celý komplex křížové cesty znovu opravit.

Obnova kaple Božího hrobu

První aktivitou, která zahájila opravu křížové cesty, byla obnova kaple Božího hrobu. Vlastník objektu – Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava, Mikulov, opravila tuto kapli v období od 08/ 2009 do 05/2010 díky finanční dotaci z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření Realizace místní rozvojové strategie MAS Mikulovsko. Celkový finanční objem akce činil cca 1,1 mil. Kč. Součástí tohoto projektu byla oprava celého vnějšího pláště kaple, oprava vnitřních omítek a podlahy, obnova vstupní mříže a restaurování sochy Ježíše Krista.

 Boží hrob před opravou, Josef Hromek Boží hrob před opravou, Josef Hromek Čelní pohled, Boží hrob před opravou, Josef Hromek Vstup do Božího hrobu před opravou, Josef Hromek Pohled z Božího hrobu, Josef Hromek Socha Ježíše Krista, Boží hrob před opravou, Josef Hromek Socha mrtvého Ježíše Krista, Josef Hromek Schodiště k Božímu hrobu, Josef Hromek Boží hrob, Josef Hromek Boží hrob, východní pohled, Josef Hromek

Obnova kaple sv. Šebestiána a zvonice

Tyto dvě významné kulturní památky byly obnoveny v rámci projektu „Obnova a využití kulturně-historické krajiny v lokalitě Svatý kopeček v Mikulově“. Městu Mikulov podařilo z operačního programu ROP Jihovýchod získat 85% dotaci, přičemž celkové náklady na projekt činily 7,7 mil. Kč.  Byly kompletně provedeny opravy vnějších plášťů u kaple sv. Šebestiána a zvonice. Dále byly opraveny interiéry zvonice a v nich byla nově zřízena stálá expozice o historii křížové cesty. Součástí projektu byla také oprava havarijního stavu přístupového schodiště ke kapli Božího hrobu a vybudování naučné stezky Svatý kopeček v Mikulově včetně odpočinkových míst.

 Kaple sv. Šebestiána a zvonice před obnovou, Josef Hromek Kaple sv. Šebestiána před obnovou, Josef Hromek Kaple sv. Šebestiána před obnovou, Josef Hromek Kaple sv. Šebestiána při obnově, Josef Hromek Kaple sv. Šebestiána a zvonice před obnovou, Josef Hromek Opravená lucerna kaple sv. Šebestiána, obnova, Josef Hromek Obnovená kupole s lucernou, kaple sv. Šebestiána, Josef Hromek Zákristie kaple sv. Šebestiána před obnovou, Josef Hromek Detaily kaple sv. Šebestiány před opravou, Josef Hromek Pohled na štít kaple sv. Šebestiána před obnovou, Josef Hromek Střecha zákristie kaple sv. Šebestiána před obnovou, Josef Hromek Vstupní portál kaple sv. Šebestiána, Josef Hromek Vstupní dveře kaple sv. Šebestiána před obnovou, Josef Hromek Odstraněná vnitřní omítka při obnově, kaple sv. Šebestiána, Josef Hromek Kaple sv. Šebestiána po obnově, Josef Hromek Pohled ze východní strany, Josef Hromek

 Zvonice před obnovou, Josef Hromek Zvonice před obnovou, Josef Hromek Vnější plášť zvonice před opravou, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 1. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 1. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 1. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 1. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, 2. NP, Josef Hromek Interiér zvonice před obnovou, zazděná okna, Josef Hromek Interiér zvonice před opravou, Josef Hormek Zvonice po opravě 2015, Josef Hromek Interiér zvonice po opravě, Josef Hromek Zvonice s kaplí Sv. Šebestiána, Josef Hromek

Další zdroje, které pomohli opravě křížové cesty

Dárcovská SMS

Do projektu záchrany kapliček na Svatém kopečku byla zapojena i široká veřejnost, která mohla přispět na obnovu formou dárcovské SMS. Při realizaci této sbírky s Městem Mikulov spolupracoval Spolek přátel Mikulova.  Sbírka trvala od 04/2012 do 09/2014 Za dobu konání této sbírky se na jejím účtu sešlo více než 130 tis. Kč. V roce 2013 bylo z těchto prostředků uhrazeno restaurování sochy sv. Ježíše v kapli č. 7. Práce provedli studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, náklady této akce činily 81 tis. Kč. Za zbylé finanční prostředky byla Kovářstvím Duben z Horních Věstonic  v roce 2014 zhotovena nová kovová mříž v kapli č. 12.

Dotace z ROP JIHOVÝCHOD

V rámci projektu „Obnova a využití kulturně-historické krajiny v lokalitě Svatý kopeček v Mikulově“ se Městu Mikulov podařilo z operačního programu ROP Jihovýchod získat 85% dotaci, přičemž celkové náklady na projekt činily 7,7 mil. Kč.  Tento projekt byl realizován od 09/2013 do 06/2015 a jeho cílem bylo provést kompletní opravu vnějších plášťů u kaple sv. Šebestiána a zvonice. Dále byly opraveny interiéry zvonice a v nich byla nově zřízena stálá expozice o historii křížové cesty. Součástí projektu byla také oprava havarijního stavu přístupového schodiště ke kapli Božího hrobu a vybudování naučné stezky Svatý kopeček v Mikulově včetně odpočinkových míst.

Dotace z Fondu malých projektů

Ilustrační obrázek

Město Mikulov realizovalo v období od 11/2011 do 12/2012  projekt s názvem „Záchrana kapliček na Svatém kopečku“. V rámci tohoto projektu byly obnoveny sochy v kaplích č. 1, 4 a 5. Obnovné práce spočívaly v restaurování kamene a polychromie celkem 8 soch umístěných v těchto kaplích. Zahraničním partnerem akce byla rakouská obec Falkenstein. Tento projekt byl financován z Fondu malých projektů Jižní Morava-Dolní Rakousko a jeho celkový finanční objem činil cca 600 tis. Kč.

Popis provedených prací a fotografie naleznete v sekci Stavební obnova kapliček (viz kaple 1, 4 a 5).

Stavební obnova kapliček na Svatém kopečku v Mikulově

Kaple č. 1
Adopce: Aleš Strobl, Mikulov
Stav venkovní obnovy: 03-05/2011 provedeno vyčištění okolního prostoru od náletových dřevin obnova střechy a předního průčelí, 09/2012 provedena obnova vnitřních omítek. Zbývá dokončit obnovu tří stran vnějšího pláště.
Obnova vnitřní výzdoby: 08/2012 provedeno restaurování kamene a polychromie obou soch a obnova mříže, které bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj se spoluúčastí Města Mikulova – viz výše.

před obnovou stav k 30.09.2012 sochy před restaurováním detail poškozené ruky sochy po restaurování-1 sochy po restaurování-2 popiska kaple č.1

Kaple č. 2
Adopce: Vojtěch Vymyslický, s.r.o., Brno
Stav venkovní obnovy: 06/2012 dokončeno vyčištění okolního prostoru od náletových dřevin, oprava střechy, vnitřních a vnějších omítek a celková oprava nástupního cihlového schodiště.
Obnova vnitřní výzdoby: donátorem restaurování sochařské výzdoby je S:LUKAS, s.r.o., Brno - v 11/2011 provedeno očištění sochy, 09/2012 zpevnění a doplnění kamene sochy, 11/2012 dokončení obnovy barevné polychromie sochy.

před obnovou stav k 30.09.2012 socha před restaurováním stav restaurování k 30.09.2012 stav restaurování k 31.10.2012 stav restaurování k 30.11.2012

Kaple č. 3
Adopce: Jana Pirogovová, Mikulov
Stav venkovní obnovy: 12/2013 odstranění nesoudržných omítek a osazení opravené mříže. 05/2014 dokončena oprava vnějších omítek.
Obnova vnitřní výzdoby: 07-11/2013 provedeno restaurování kamene a polychromie všech tří soch. Celkové restaurování soch bylo realizováno díky finanční podpoře Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje a Města Mikulova. Z důvodu ochrany soch před vnitřní srážkovou vodou vytékající z prasklin skály, byl nad sochy dočasně umístěn ochranný baldachýn.

stav před obnovou-1 stav před obnovou-2 stav před obnovou-3 stav před obnovou-4 stav k 31.12.2013 sochy po restaurování socha sv. Jana socha sv. Petra socha sv. Jakuba stav k 31.05.2014

Kaple č. 4
Adopce: Pavel Šuba - pokrývačství, Mikulov
Stav venkovní obnovy: 11/2011 provedeno vyčištění okolního prostoru a střechy kaple od náletových dřevin, odstranění nesoudržných omítek a rozvolněných částí střechy kaple, 04/2012 oprava střechy, 06/2012 oprava vnějších omítek a vstupních schodů, 08/2012 nátěr omítek a vyčištění podlahy, 11/2012 osazení opravené vstupní mříže a mříže bočních okýnek.
Obnova vnitřní výzdoby: v měsíci říjnu 2012 bylo provedeno restaurování kamene všech 3 soch včetně doplnění jejich chybějících částí. Tato obnova byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj se spoluúčastí Města Mikulova – viz výše. 08-11/2013 provedena 2. etapa - restaurování polychromie všech tří soch + u biřiců byly doplněny chybějící důtky. Tyto práce byly realizovány díky finanční podpoře Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje a Města Mikulova.
Kaple je tak již kompletně opravena.

před obnovou-1 před obnovou-2 stav k 31.10.2012 sochy před obnovou sochy po restaurování a doplnění kamene popiska kaple č.4 sochy po restaurování polychromie socha pravého biřice socha Ježíše socha levého biřice

Kaple č. 5
Adopce: Michal Marcinčák, Mikulov
Stav venkovní obnovy: 05/2012 očištění okolí kapličky od náletů, 07/2012 provedena oprava střechy a vnějších a vnitřních omítek, 09/2012 osazena opravená mříž a proveden nátěr omítek. Zbývá provést znovu opravu vnějších poškozených omítek.
Obnova vnitřní výzdoby: 08/2012 provedeno restaurování kamene a polychromie všech tří soch, které bylo spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj se spoluúčastí Města Mikulova – viz výše.

před obnovou v průběhu obnovy 07.2012 kaple po obnově sochy před restaurováním sochy po restaurování popiska kaple č.5

Kaple č. 6
Adopce: Radovan Král, Mikulov
Stav venkovní obnovy: 06/2012 provedena celková obnova kaple zahrnující vyčištění okolního prostoru, opravu střechy, vnitřních a vnějších omítek včetně nátěrů a opravu vstupní mříže.
Obnova vnitřní výzdoby: 06-10/2011 provedena 1. etapa – restaurování kamene obou soch. 08/2012 provedena 2. etapa – restaurování polychromie obou soch. Celkové restaurování soch bylo realizováno díky finanční podpoře Ministerstva kultury se spoluúčastí Města Mikulova.
Kaple je tak již kompletně opravena.

před obnovou po obnově po obnově-detail střechy socha Ježíše před restaurováním socha biřice před restaurováním sochy po restaurování

Kaple č. 7
Adopce: Ivo Hrdlička, Mikulov
Stav venkovní obnovy: 11/2011 provedeno vyčištění okolního prostoru a střechy kaple od náletových dřevin, odstranění vnějších a vnitřních omítek, 08/2012 provedena oprava střechy a vnějších a vnitřních omítek, 11/2012 osazení opravené vstupní mříže, zbývá již jen znovu položit dlažbu z plných cihel.
Obnova vnitřní výzdoby: 11/2013 dokončeno celkové restaurování sochy. Akce byla financována z výtěžku dárcovských SMS – viz výše.

před obnovou v průběhu obnovy 05.2012-1 v průběhu obnovy 05.2012-2 stav k 30.09.2012-1 stav k 30.09.2012-2 socha před restaurováním stav k 30.11.2012 socha v průběhu obnovy detail datace r.1642 socha po restaurování detail hlavy

Kaple č. 8
Adopce: Keltex, s.r.o., Brno
Stav venkovní obnovy: 05/2012 provedena celková obnova kaple zahrnující opravu střechy, vnitřních a vnějších omítek včetně nátěrů, opravu podlahy z plných cihel, opravu mříže a vstupních schodů. 12/2013 provedena sanace vlhkosti zdiva západní strany průčelí – finančně zajistilo Město Mikulov.
Obnova vnitřní výzdoby: 11/2013 dokončena obnova nástěnné malby „Ježíšovo setkání s Veronikou“ – finančně zajistilo Město Mikulov.

před obnovou-1 před obnovou-2 před obnovou-3 po obnově-1 po obnově-2 po obnově-3 restaurovaná freska sanace vlhkosti

Kaple č. 9
Adopce: Petr Marcinčák, Mikulov
Stav venkovní obnovy: 05/2012 provedeno očištění okolí kapličky od náletů a odstranění nesoudržných omítek. 10/2012 dokončení obnovných prací – oprava střechy, vnějších i vnitřních omítek, výměna cihelné podlahy a nátěr vstupní mříže.
Obnova vnitřní výzdoby: 11/2013 dokončena replika deskového obrazu „Ježíšův pád pod křížem“ – finančně zajistilo Město Mikulov.
Kaple je tak již kompletně opravena.

před obnovou-1 stav po obnově-1 před obnovou-2 stav po obnově-2 před obnovou-3 stav po obnově-3 kaple po dokončení repliky fresky detail fresky

Kaple č. 10
Adopce: Rotary klub, Uherský Brod
Stav venkovní obnovy: 09/2011 provedena celková obnova kaple zahrnující opravu vnějších a vnitřních omítek včetně nátěrů, opravu cihelné podlahy a vstupních schodů a zhotovení nové mříže uzavírající vstupní otvor. 12/2013 provedena sanace vlhkosti zdiva na severní straně kaple – finančně zajistilo Město Mikulov.
Obnova vnitřní výzdoby: 11/2013 dokončena nová nástěnná malba „Ježíš svlečen ze svého šatu“ – finančně zajistilo Město Mikulov.

před obnovou-1 před obnovou-2 před obnovou-3 po obnově-1 po obnově-2 po obnově-3 nově doplněná freska

Kaple č. 11
Adopce: Vinařství a hotel Galant, Mikulov
Stav venkovní obnovy: 04/2012 provedena celková obnova kaple zahrnující opravu střechy, vnitřních a vnějších omítek včetně nátěrů, opravu podlahy z plných cihel a vstupních schodů, 12/2013 osazení nové vstupní mříže – donátorem její obnovy byla firma KOVO PROKEŠ, Mikulov.
Obnova vnitřní výzdoby: 11/2013 dokončeno restaurování fresky od Rudolfa Gajdoše – finančně zajistilo Město Mikulov.
Kaple je tak již kompletně opravena.

před obnovou-1 před obnovou-2 před obnovou-3 stav k 30.09.2012-1 stav k 30.09.2012-2 stav k 30.09.2012-3 restaurovaná freska s mříží freska po restaurování freska-horní polovina freska-spodní polovina

Kaple č. 12
Adopce: IMAGO v.o.s., Brno
Stav venkovní obnovy: 08/2012 provedena celková obnova kaple zahrnující opravu střechy, vnitřních a vnějších omítek včetně nátěrů a opravu podlahy z plných cihel. 12/2014 osazena nová kovaná vstupní mříž – akce byla financována z výtěžku dárcovských SMS a Městem Mikulov.

před obnovou-1 před obnovou-2 před obnovou-3 po obnově-1 po obnově-2 po obnově-3 původní mříž nová mříž detail nové mříže

Kaple č. 13
Adopce: Miroslav Zvonek, Věra Karpíšková, Mikulov
Stav venkovní obnovy: 07/2012 provedena celková obnova kaple zahrnující opravu střechy, vnitřních a vnějších omítek včetně nátěrů, opravu podlahy z plných cihel a vstupní mříže.
V r. 2015 byla provedena nová vnitřní výzdoba kaple na motiv Snímání z kříže.

Fotografie FotografieFotografie po obnově-1 po obnově-2 po obnově-3

Kaple č. 14
Adopce: manželé Leskovjanovi, Mikulov
Stav venkovní obnovy: 2013 provedena oprava střešního pláště pomocí finální vrstvy z mýdlobetonu, odstranění dožilých vnitřních a vnějších omítek a provedení nových jádrových. 07/2015 dokončena obnova vnitřních a vnějších omítek a osazena zrestaurovaná vstupní mříž. V r. 2015 se byla provedena nová vnitřní výzdoba kaple s motivem Vzkříšení.

stav před obnovou-1 stav před obnovou-2 stav před obnovou-3 stav před obnovou-4 stav před obnovou-5 průběh obnovy stav k 31.12.2013 stav k 31.12.2013-zadní pohled po obnově-1 po obnově-2 po obnově-3

Ostatní aktivity

Sponzorská účast na obnově kapliček – firma KEIM s.r.o. a společnost Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., které za sponzorské ceny dodaly své výrobky – kvalitní nátěrové hmoty resp. omítkové směsi určené pro obnovu památkových objektů. Tyto materiály byly použity na obnovu převážné většiny kapliček.

Charitativní akce – zde byl v červnu 2011 dražen obraz brněnského malíře a grafika Jánuše Kubíčka s názvem Pohled na Mikulov. Tento obraz věnoval syn malíře - Adam Kubíček. Část výtěžku z dražby byla potom městem použita na krytí spoluúčasti dotace Ministerstva kultury, která byla poskytnuta na provedení 1. etapy restaurování dvou soch v kapli č. 6.
V roce 2012 byl Městem Mikulov přijat dar fyzické osoby ve výši 1 mil. Kč, který je vázán na opravu objektů křížové cesty na Svatém kopečku. Tyto finanční prostředky budou použity v r. 2014 na spolufinancování oprav kaple sv. Šebestiána, zvonice a schodů ke kapli Božího hrobu.