Mikulov

Portz Insel

Lokalita se nachází asi 4 km jihovýchodně od středu města Mikulova na vyvýšenině zvané Tichý ostrov (dříve Portz Insel). Na dnešním poloostrově, který je z části obklopen rybníkem Nový, můžete spatřit bývalý letohrádek, později přebudovaný na lovecký zámeček.


Letohrádek nechal postavit kolem roku 1629 kardinál František Dietrichstein a sloužil jako výletní a odpočinkové místo mikulovského panstva. Poloostrov býval dříve ostrovem a přístup na něj byl možný pouze po patnácti obloukovém cihlovém mostu. Areál letohrádku společně s mostem byl prohlášen za nemovitou kulturní památku.

Krátké video Portz Insel

publicita


Společné území

Společné území

Krajina mezi někdejšími pomezními hrady v Mikulově a ve Falkensteinu bývala v historii jedním spojitým prostorem.

Projekt Portz Insel

Projekt Portz Insel

Projekt Mikulov, Portz Insel – zpřístupnění a obnova komponované historické krajiny realizovalo město Mikulov společně s partnery – obcí Sedlec u Mikulova a s rakouskou obcí Drasenhofen.

Historie ostrovního areálu

Historie ostrovního areálu

Kulturní krajina Mikulovska zažila v období pozdní renesance a raného baroka neobyčejnou aktivitu. Rybniční nádrže a drobné vodní toky jižně a východně od rezidenčního města Mikulova byly propojeny do velkolepé krajinářské soustavy, jejímž sjednocujícím prvkem byla voda. Rybniční kaskády, koryta potoků a náhonů, mlýny a rybárny, aleje a sady, mosty a letohrádky vytvářely až magicky působící krajinu.

Cihlový most

Cihlový most

Historický cihlový most je ve všech směrech unikátní stavbou nejen u nás, ale i v širším evropském prostoru.

Hranice v lokalitě

Hranice v lokalitě

V lokalitě Portz Inselu v období od 17. století docházelo k častým změnám průběhu hranice mezi územím našeho státu a Rakouska.

Krajina v okolí Portz Inselu

Krajina v okolí Portz Inselu

Krajina dnešní nivy toku Včelínek (německy Niklasgraben), pramenícího nedaleko v Rakousku jižně od Mikulova, má bohatou a různorodou historii.

Rybníky

Rybníky

Budování rybníků a rybníkářské podnikání společenských elit se stalo jedním z fenoménů závěru středověku a prvních staletí novověku.

Naučná stezka

Naučná stezka

Záměrem projektu Portz Insel byla nejen oprava mostu, ale i jeho zpřístupnění. V minulosti na most navazovala cestní síť, která však po 2. světové válce zanikla. Proto byly v rámci projektu cesty znovu obnoveny. Na nich byla také nově vybudována naučná stezka, která slouží k orientaci návštěvníků a zavede Vás až k rakouskému Drasenhofenu.